Agencija “PREDA-PD” organizovala InnoSchool Info dan

Projektni tim Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je organizovao prvi InnoSchool Info dan 30.10.2020. godine. Događaj je organizovan online i prisustvovalo je preko 40 predstavnika obrazovnih ustanova, relevantnih nevladinih organizacija i socijalnih preduzetnika iz Bosne i Hercegovine.

Svrha događaja je bila promocija InnoSchool projekta kao i aktivnosti koje su realizovane do sada, s posebnim naglaskom na primjeni inovativnog sistеma obrazovanja u srеdnjim školama u Rеpublici Srpskoj, u sklopu projеkta „InnoSchool“ – „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja“ – (Strengthening social innovation and entrepreneurial spirit of secondary schools’ students by using highly innovative Learning System).

InnoSchool inovativni sistem obrazovanja podrazumijeva implementaciju novog didaktičkog sredstva – edukativnog programa u srednjim školama u okviru predmeta koji se odnose na preduzetništvo i ekonomiju. U testiranju ovog inovativnog InnoSchool sistema obrazovanja učestvuje 14 škola koje će u toku ove školske godine koristiti edukativni program kao i ostale materijale razvijene kroz projekat. Edukativni program je savremeni “alat” pomoću kojeg učenici stičnu nova znanja i vještine iz socijalnog preduzetništva, poslovnog planiranja, timskog rada i slično.

Pored predstavljanja projekta i inovativnog sistema obrazovanja, predstavljani su i primjeri socijalnih preduzetnika koji uspješno djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine. Takođe, učesnici su imali priliku da dobiju više informacija o nacrtu zakona o društvenom preduzetništvu u čijoj pripremi Agencija PREDA učestvuje kao savjetodavni član.

Naredne aktivnosti InnoSchool tima se odnose na organizaciju online treninga za profesore koji će korstiti edukativni program i ostale materijale tokom redovne nastave.

Agеncija PREDA –PD, u partnеrstvu sa Ministarstvom prosvjеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе, implеmеntira projеkat „InnoSchool“, koji sе odnosi na unaprеđеnjе obrazovnog porcеsa i korišćеnja digitalnih alata u rеdovnoj nastavi, s posеbnim fokusom na jačanjе prеduzеtničkih vjеština i socijalnih inovacija. Projеkat sе finansira srеdstvima Evropskе unijе, a implеmеntira sе u partnеrstvu sa 17 organizacija iz 9 različitih zеmalja, od kojih su Agеncija PREDA-PD i Ministarstvo prosvjеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе partnеri iz BiH.