Društvena i kreativna zajednica pokreće “Sedmicu socijalnih inovacija i kreativnih industrija”

Od 2. do 5. oktobra, tri evropske zemlje pružaju četiri prilike umrežavanja koje promovišu socijalne inovacije i kreativne industrije na Mediteranu.

Društvena i kreativna  zajednica MED programa organizuje, prvu u nizu,  sedmicu društvenih i kreativnih inovacija, koja će se održati od 2. do 5. oktobra 2017. godine.

Za sve one koji se bave problematikom inovacija u oblasti socijalnih inovacija i kreativnih industrija, u narednih nekoliko dana,  3 evropske zemlje (Španija, Slovenija i Italija) pružaju mogućnost umrežavanja i istraživanja potencijala za saradnju.

Osnovni cilj ovog programa je promocija socijalnih inovacija i kreativnosti na području Mediterana, uključujući oblasti kulturnih i kreativnih industrija, saradničkih (co-working) prostora i javne nabavke inovacija, čime se doprinosi izgradnji zajedničkog prostora koji kombinuje različite vrste inovacija u složen proces teritorijalnog razvoja.

Četiri događaja organizovana u okviru Sedmice socijalnih inovacija i kreativnih industrija ističu glavne teme aktuelnih projekata, a to su: ekonomija bazirana na podjeli resursa (sharing/collaborative economy), inovativni klasteri u oblasti kulture i kreativnih industrija, i razvoj co-working prostora.

Nedelja počinje sa “Pokretanjem mreže otvorenih vrata” – Dijeljenje i zajednička (sharing and collaborative) ekonomija u regionima Mediterana” (Valensija, Španija – 2. i 3. oktobra). Događaj je usmjeren na akademsku zajednicu, kreatore politika, ekonomske aktere i lokalne zajednice i ima za cilj uspostavljanje mreže i saglasnosti o osnovama saradnje. To će biti prilika za prenos znanja i iskustva ekonomiji baziranoj na podjeli resursa (sharing/collaborative economy).

Transnacionalni događaj Chimera (Ljubljana, Slovenija), koji se održava  4. i 5. oktobra, je fokusiran na inovacije i grupisanje u kreativnoj i kulturnoj industriji. Uz međunarodni seminar, planiran je i Forum investitora za razmjenu praksi i mogućnosti ulaganja u kulturni i kreativni sektor.

U okviru događaja ChIMERA, Horizontalni projekat TALIA organizuje međunarodni seminar sa ciljem promocije inovacija i grupisanja u kreativnim i kulturnim industrijama uz učešće modularnih projekata, pridruženih partnera i ključnih aktera u oblasti.

Transnacionalna radionica CovorkMED “Javne politike koje podržavaju co-working prostore u Evromediteranskom kontekstu” (Firenca, Italija – 5. oktobar) zatvara Sedmicu socijalnih inovacija i kreativnih industrija. Radionica namjerava da promoviše raspravu o javnim politikama vezanim za co-working aktivnosti, počevši od politike Regije Toskana, raspravljanjem o javnim politikama, mogućim podsticajem i razvojnim strategijama u ovom sektoru sa nacionalnim i međunarodnim zainteresovanim stranama i vlastima.

Više informacija je dostupno na: www.talia.guadalinfo.es

 

The Social&Creative community launches the “Social&Creative Innovation Week”

From 2nd to 5th October, four networking opportunities in three European countries to promote creativity and social innovation in the Mediterranean

The Social&Creative community of the MED Programme launches the first edition of the Social&Creative Innovation Week, which will take place from 2nd to 5th October, 2017.

In a few days, 4 opportunities in 3 European countries (Spain, Slovenia and Italy) for networking and exploring potentials for collaboration and cooperation, for all those who deal with the issues of innovation in the social and creative industry.

The core aim of this programme, in fact, is to promote creativity and social innovation in the Mediterranean, in areas ranging from creative industries and co-working spaces to innovative public procurement, thus contributing to build a common landscape that blends different types of innovation into a complex process of territorial development.

The four events organized within the Social&Creative Innovation Week reflect the main topics of the projects involved, that is sharing economy, innovative culturale and creative clusters, coworking processes.

The Week opens with the “Launch of the Open DOORS network – Sharing and collaborative economy in the Mediterranean Regions” (Valencia, Spain – October 2 and 3). The event is addressed to academic, policy makers, economic actors and local communities and it is aimed at launching the network and agree on cooperation pillars. It will be the opportunity to spread knowledge on sharing and collaborative economy.

On October 4 and 5, ChIMERA transnational event (Ljubljana, Slovenia) is focused on innovation and clustering in the creative and cultural industries. Together with the international seminar, an Investors Forum is envisaged for the exchange of practices and investing opportunities in the cultural and creative sector.

In the framework of the ChIMERA event, TALIA horizontal project organized an international seminar with the aim of highlighting innovation and clustering evidence in the creative and cultural industries, thanks to the participation of modular projects, associated partners and key stakeholders in the thematica area.

The CoworkMED transnational workshop “Public policies supporting coworking spaces in the Euromediterranean contex” (Florence, Italy – October 5) closes the Social&Creative Innovation Week. The workshop intends to promote a debate on public policies regarding coworking activities, starting from Tuscany Region policies, and to discuss about public policies, possible incentives and development strategies in this sector with national and international stakeholders and authorities.

For more information:

www.talia.guadalinfo.es