EU je objavila nove revidirane finansijske propise

EU je objavila nove revidirane finansijske propise koji će se primenjivati od 1. januara 2013. godine. Novi propisi odnosiće se i na FP7 projekte.

Neke od novina su:

  • Korisnici sredstava EU više neće biti u obavezi da otvore poseban račun za uplatu prve tranše sredstava prebačene na početku projekta (pre-finansiranje) te da izvrše povrat Evropskoj komisiji svih kamata koje su obrčunate na sredstva dobijena od EC, dok su ona bila na računa korisnika – osim ako je ovo pitanje posebno adresirano i kao takvo uključeno u Ugovor.
  • Pre-finansiranje treba da se ubrza.
  • Sljedeći troškovi su OPRAVDANI samo ako je to dozvoljeno pozivu za podnošenje predloga projekta (pogledati oficijelni tekst u Sluzbenom glasniku EU, član 126., strana 60)
  • Garancije za pre-finansiranje
  • Troskovi eksterna revizije, koji su naznačeni za isplatu.
  • PDV, ako povrat PDV-a nije moguć
  • Troškovi amortizacije
  • Troškovi osoblja iz državne administracije, za poslove koje ne bi radilo da ne učestvuje u projektu.

Evropska komisija je trenutno zauzeta kreiranjem novih finansijskih vodiča za ove odredbe. U međuvremenu, potrebno je konsultovati postojeće propise.