Inicijativa Agencije PREDA-PD za kreiranje mjera podrške privrednicima sa područja grada Prijedora kao odgovora na posljedice širenja virusa COVID-19

Imajući u vidu razvoj situacije oko borbe za suzbijanje širenja virusa COVID-19, odnosno proglašenje vanrednog stanja u RS, BiH, zemljama regiona i Evrope, nesumnjivo je da će lokalna ekonomija pretrpjeti ogromnu štetu.

Većina naših privrednih subjekata nema kapacitet da se samostalno izbori sa negativnim efektima i eventualnim posljedicama, i u tom smislu, aktuelna situacija predstavlja izazov za cijelo društvo. Samim tim, i napor koji je potrebno uložiti, treba da bude rezultat djelovanja svih zainteresovanih subjekata.

U cilju kreiranja mjera podrške kojima će se negativni efekti ublažiti i očuvati lokalni privredni kapaciteti i potencijali, potrebno je osigurati koordinisano djelovanje svih nivoa odlučivanja, a u skladu sa nadležnostima i mogućnostima svake pojedinačne institucije. Djelovanje je potrebno organizovati na kratkoročnoj i dugoročnoj osnovi, sa fokusom na:

 • Poslovne subjekte čije je poslovanje onemogućeno preduzetim gradskim mjerama, a kao negativnu posljedicu ima pad prihoda na nivo koji je ispod nivoa tekućih obaveza i ugrožava trenutni nivo zaposlenosti.
 • Poslovne subjekte čije je poslovanje ograničeno ili onemogućeno uvođenjem vanrednog stanja, a kao negativnu posljedicu ima pad prihoda na nivo koji je ispod nivoa tekućih obaveza i ugrožava trenutni nivo zaposlenosti.
 • Poslovne subjekte čije je poslovanje generalno pogođeno situacijom prouzrokovanom širenjem virusa COVID-19., a kao negativnu posljedicu ima otkaz ugovorenih izvoznih poslova, poremećaje u snabdjevanju, smanjenje i/ili zaustavljanje proizvodnje, i na te načine ugrožava trenutni nivo zaposlenosti.

Iako je u ovom momentu teško procijeniti dalji tok situacije, prvenstveno vremensku dimenziju, potrebno je preduzeti određene pripremne korake i identifikovati oblasti koje zahtjevaju momentalnu ili naknadnu reakciju institucija kroz odgovarajuće mjere. U vezi sa gore navedenim predlažemo sljedeće aktivnosti kratkoročnog karaktera:

 1. Formirati radno tijelo (pored Kriznog štaba) koje će biti nadležno za komunikaciju sa privrednim subjektima sa područja grada Prijedora u cilju prikupljanja informacija i problematike u poslovanju (obezbijediti stalnu telefonsku liniju i komunikaciju putem društvenih mreža, elektronske pošte i interneta).
 2. U narednih 7 dana, vodeći se preporukama nadležnih u kontekstu uvedenog vanrednog stanja, organizovati sastanke (komunikaciju) radnog tijela sa poslodavcima s ciljem utvrđivanja trenutnog stanja i procjena za naredni period.

Za podizanje efikasnosti, predlaže se da sastanci (komunikacija) budu organizovani po sektorskom principu, uključujući: drvopreradu/namještaj, metalopreradu/mašinsku industriju, industriju tekstila kože i obuće, turizam/ugostiteljstvo, prevoz/logistika i preduzetništvo. Zaključke sa sastanaka proslijediti nadležnim ministarstvima i institucijama, kao doprinos Grada procesu planiranja mjera podrške Vlade Republike Srpske. Preliminarno identifikovane moguće mjere su:

 • Beskamatne pozajmice za ugrožene privredne subjekte sa grejs periodom otplate,
 • Odgođeno plaćanje prema finansijskim institucijama (postojeća kreditna zaduženja) za ugrožene privredne subjekte,
 • Odgađanje plaćanja poreza i doprinosa tokom trajanja krize ili subvencionisanje ovog troška,
 • Subvencionisanje plata zaposlenima u najugroženijim djelatnostima (radi očuvanja radnih mjesta),
 • Odgađanje plaćanja obaveza zaposlenih prema finansijskim institucijama (lični krediti).
 1. Aktuelne lokalne planove i mjere (Akcioni plan podrške zapošljavanju, lokalni podsticaji i olakšice) prilagoditi procjenama vezanim za novonastalu situaciju.
 2. Razmotriti mogućnosti za uvođenje statusa „mirovanja“ (moratorij, grace period, i sl.) obaveza za gore navedenu grupu poslovnih subjekata, uključujući opcije:
 • Djelimično ili potpuno oslobađanje plaćanja naknada/zakupnina za zakup prostora i/ili zemljišta u trajanju od okvirno 3 mjeseca, koje Gradska uprava ima po osnovu Ugovora o zakupu sa privrednim subjektima, preduzetnicima i trećim licima.
 • Djelimično ili potpuno oslobađanje od plaćanja lokalnih fiskalnih i parafiskalnih naknada.
 1. Pratiti smjernice i intervencije Vlade RS i drugih institucija za  te na osnovu toga organizovati i prilagođavati lokalne mjere lokalnoj privredi i građanima (s ciljem povećanja efekata mjera Vlade RS ili prilagođavanja lokalnim specifičnostima).
 2. Razmotriti opcije za dugoročne finansijske i nefinansijske mjere koje će se aktivirati nakon okončanja krizne situacije i normalizacije, a koje će se realizovati iz lokalnog i/ili entitetskog budžeta i dostupnih fondova.

Agencija PREDA će u skladu sa svojom ulogom, a u okviru postojećih projekata koji se nesmetano odvijaju, posebnu pažnju obratiti na aktuelnu problematiku i ono što će uslijediti kao posljedica. Prema određenim informacijama, novonastala situacija će uticati i na kratkoročne i dugoročne planove za realizaciju IPA/EU sredstava, što će rezultovati kreiranjem namjenskih izvora finansiranja.

Konkretno, prema izjavama zvaničnika Evropske unije, najavljeno je da će EU utvrditi način kako da preusmjeri instrumente predpristupne pomoći i kako da poveća fleksibilnost pravila o državnoj pomoći.

Plan Agencije PREDA je da aktivno učestvuje u ovim procesima i doprinese naporima Gradske uprave za umanjenje negativnih efekata krize prouzrokovane COVID-19 virusom.

Takođe, Agencija PREDA će svu svoju pažnju i raspoložive kapacitete usmjeriti na pozive koji se odnose na aktivnu pomoć MSP-a, te će sve svoje resurse staviti na raspolaganje onim subjektima koji će aplicirati za eventualno dobijanje namjenskih sredstava.

Ova inicijativa obuhvata niz mjera i predloga mjera koje su već usvojene ili su u planu realizacije zvaničnih institucija RS i BiH, te nekih lokalnih zajednica iz bližeg i daljeg okruženja, kao i iskustvenih saznanja sa terena. Mišljenja smo da predlozi mjera u ovoj formi ili donekle modifikovani i prilagođeni pojedinim situacijama, mogu poslužiti našoj lokalnoj zajednici za iniciranje podrške na lokalnom nivou, a isto tako i prema višim instancama ukoliko bude potrebe.

 

 

                                                                                                               Aleksandar Drljača

v.d. direktora