J A V N I   P O Z I V NEZAPOSLENIM LICIMA ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Na osnovu člana 18. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09 i 1/12), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-211/18 од 04.10.2018. godine, rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-163/15 од 02.07.2015. godine JU Mašinska škola Prijedor , u okviru projekta „Mjere podrške za zapošljavanje“ objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

NEZAPOSLENIM LICIMA ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA i ZAVARIVAČA MIG-MAG POSTUPKOM

Programi osposobljavanja se organizuju u okviru projekta „Mjere podrške za zapošljavanje “, koji se realizuje u okviru realizacije mjera: kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada kao i Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija predviđenih budžetom Grada Prijedor. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor.

U okviru projekta, s ciljem podrške zapošljavanju, planirano je osposobljavanje nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja u struci metaloprerada/mašinska industrija. Ciljna grupa poziva su lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu metala i zavarivač MIG-MAG postupkom.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv nezaposlenim licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje javno važećih programa osposobljavanj: operater na CNC mašinama za obradu metala i zavarivač MIG-MAG postupkom.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje 240 časova, od čega 90 časova teoretske nastave i 150 časova praktične nastave.

Program osposobljavanja za zavarivača MIG-MAG postupkom izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 7/12. Program osposobljavanja traje 280 časova, od čega 43 časa teoretske nastave i 237 časova praktične nastave.

Teoretski dio obuke će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, a praktični dio obuke će se obavljati u prostorijama Mašinske škole i eventualno u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave, uz mogućnost zapošljavanja u lokalnim preduzećima.

Obuke će biti BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu za rad, ljekarska uvjerenja, stručne predavače i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nema status redovnog učenika i studenta,
  • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
  • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u sektoru metaloprerade.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Prijava za upis (popunjava se u školi)
  2. Diploma o završenoj školi:
  • za program operater na CNC mašinama za obradu metala diploma o završenoj srednjoj školi (prednost ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci metaloprerada/mašinska industrija)
  • za program zavarivač MIG-MAG postupkom svjedočanstvo o najmanje završenoj osnovnoj školi
  1. Rodni list
  2. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva.

 

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Mjere podrške za zapošljavanje”.

 

UPISNI ROK

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

 

PROCEDURA ZA UPIS

Jedno lice se može prijaviti za jedan program osposobljavanja. Sva lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4 (052/242-871) svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za program osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od strane direktora škole. Maksimalan broj polaznika je 15. Ako se na konkurs prijavi više od 15 kandidata, Komisija će, prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja.

 

U Prijedoru, 12.02.2020. godine,                                   Direktor škole

Broj:110/20                                                                    Dijana Šobot

No attachments were found.