J A V N I P O Z I V: za podnošenje prijava po projektu „Sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora

Na osnovu člana 72. stav. 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 46. Statuta grada Prijedora – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj: 2/13 i 6/13), gradonačelnik grada Prijedora, r a s p i s u j e

J A V N I  P O Z I V: za podnošenje prijava po projektu „Sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora“

1. PREDMET Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada Švajcarske i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), u saradnji sa Gradom Prijedorom, realizuju projekat „Migracije i razvoj“ u okviru kojeg se implementiraju razvojni projekti u saradnji sa dijasporom u partnerskim opštinama/gradovima. Osnovni cilj projekta Migracije i razvoj je doprinijeti uspostavljanju povoljnog okruženja za migrante koji su spremni da promovišu i proaktivno podržavaju razvoj zemlje u relevantnim oblastima tranzicije i društveno-ekonomskog napretka na svim institucionalnim i društvenim nivoima. U okviru projekta Migracije i razvoj grad Prijedor realizuje projekat „Sufinansiranje poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora“. Jedna od projektnih aktivnosti je nabavka poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora, od strane donatora i Gradske uprave Prijedor, uz sufinansiranje dijela troškova nabavke od strane krajnjih korisnika. Sredstva za sufinansiranje dijela troškova nabavke od strane krajnjih korisnika moraju biti obezbijeđena iz inostranstva. Dokaz o učešću u sufinansiranju projekta za povratnike je Uvjerenje o ostvarenom povratku, a za sve ostale poljoprivredne proizvođače dokaz je bankovni izvod transfera sredstava iz inostranstva. Nabavke se odnose na: Mješaone stočne hrane (kapacitet od 300kg) Muzilice (zapremine od 25 litara) Plastenici (veličina od 100m²) CILj PROJEKTA Cilj Projekta je stvaranje povoljnih uslova za razvoj poljoprivrede u saradnji sa dijasporom, kako bi se obezbijedila ekonomska samoodrživost poljoprivrednih proizvođača i unapredio kvalitet života u gradu Prijedoru.

NAČIN FINANSIRANJA PROJEKTA

Sredstva za realizaciju Projekta iz tačke 1. ovog Javnog poziva biće obezbijeđena u sledećem omjeru: 70% nepovratna/grant sredstva MLjPI BiH, Vlada Švajcarske, UNDP BIH i Gradske uprave Prijedor i 30% lična sredstva korisnika, gdje se povratnici smatraju iseljenicima, dok drugi korisnici trebaju obezbijediti ova sredstva u saradnji sa rodbinom ili prijateljima iz dijaspore.

OPŠTI USLOVI

Pravo na učešće u Javnom pozivu imaju poljoprivredni proizvođači (fizička lica, pravna lica i preduzetnici) koji ispunjavaju sledeće uslove: a) poljoprivredni proizvođači koji izraze spremnost i koji mogu obezbijediti učešće iz inostranstva za sufinansiranje projekta u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti nabavljene mehanizacije (Napomena: sredstva povratničke populacije se smatraju sredstvima iz inostranstva, dok za ostale korisnike potreban je dokaz da su sredstva obezbijeđena iz inostranstva – dokaz: bankovni izvod transfera sredstava); b) da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao komercijalna ili nekomercijalna gazdinstva; v) koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području grada Prijedora; g) koji će se obavezati da neće prodati ili pokloniti poljoprivrednu mehanizaciju ili plastenik u naredne tri godine; d) svaki pojedinačni korisnik može da aplicira za nabavku jedne muzilice ukoliko: – posjeduje minimalno 5 muznih grla, starosti od 2 do 10 godina; đ) svaki pojedinačni korisnik može da aplicira za nabavku jedne mješaone stočne hrane ukoliko: – posjeduje minimalno 5 grla krupne stoke, starosti od 2 do 10 godina; e) svaki pojedinačni korisnik može da aplicira za nabavku jednog plastenika ukoliko: – se bavi plasteničkom proizvodnjom ili proizvodnjom cvijeća i – posjeduje najmanje 50m² površine pod plastenikom. Napomene: Na Javni poziv može se prijaviti samo jedan član porodičnog domaćinstva. Potencijalni korisnik može aplicirati za nabavku samo jedne poljoprivredne mašine ili plastenika (ili muzilica ili mješaona ili plastenik). Nabavka poljoprivredne mehanizacije i plastenika će se vršiti u skladu sa iskazanim interesom poljoprivrednih proizvođača i do isteka raspoloživih sredstava (70% nepovratna/grant sredstva projekta Migracije i razvoj i Grada Prijedora i 30% sredstva za sufinansiranje od strane krajnjih korisnika) koja ukupno iznose 141.600,00 KM.

POSEBNI USLOVI

Dokazi o ispunjavanju posebnih uslova nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje aplikacija. Posebni uslovi za utvrđivanje potencijalnih korisnika su: a) nezaposlenost korisnika i članova domaćinstva Dokaz: Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, Biro Prijedor b) poplavljena imovina korisnika Dokaz: Interni dokumenti Gradske uprave Prijedor, odnosno spiskovi poplavljenih v) primanja po članu domaćinstva Dokaz: Platne liste, ček od penzije, ček od invalidnine, uvjerenje da je korisnik socijalnog prava i sl. g) broj članova domaćinstva Dokaz: Ovjerena kućna lista Posebni uslovi će se vrednovati u skladu sa utvrđenom listom bodovanja.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Za učešće u Javnom pozivu korisnici iz tačke 4. Javnog poziva, uz prijavu moraju dostaviti sledeću dokumentaciju: – Uvjerenje o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka (izdato od strane gradske kancelarije Ministarstva za izbjegla i raseljena lica RS) – relevantno samo za povratničku populaciju, – Kopija pedigrea ili pasoša za svako grlo – relevantno samo za nabavku muzilica i mješaona, – Kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, – Ovjerena izjava da se neće prodati ili pokloniti poljoprivredna mehanizacija ili plastenik u naredne tri godine, – Ovjerena izjava o spremnosti učešća u sufinansiranju nabavke, – Ovjerena izjava o obavljanju plasteničke proizvodnje ili proizvodnje cvijeća i o površini pod postojećim plastenikom – relevantno samo za nabavku plastenika. Napomena: Ukoliko korisnici iz tačke 4. Javnog poziva budu izabrani, isti moraju dostaviti dokaz da su sredstva predviđena za učešće u sufinansiranju dobijena iz inostranstva, odnosno moraju dostaviti bankovni izvod transfera sredstava, dok sredstva povratničke populacije se smatraju sredstvima iz inostranstva, što se dokazuje Uvjerenjem o ostvarenom povratku.

OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv će se objaviti u listu „Kozarski vjesnik“, oglasnoj tabli Gradske uprave Prijedor i web stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org. Rok za podnošenje prijava za učešće u projektu je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u listu „Kozarski vjesnik“. Prijava za učešće u projektu se podnosi u šalter sali Gradske uprave Prijedor, Odjeljenju za privredu i poljoprivredu, sa naznakom: „Učešće u sufinansiranju nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora“. Uz prijavu se prilaže dokumentacija propisana Javnim pozivom. Obrazac prijave može se dobiti na Info pultu Grada Prijedora. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

RAZMATRANJE PRIJAVA

Ispunjenost uslova za učešće u Projektu, po svakoj pojedinačnoj prijavi, utvrđuje Komisija za ocjenu prijava i izbor korisnika, imenovana od strane gradonačelnika. Ispunjenost uslova Komisija utvrđuje zapisnički, prilikom izlaska na teren. Na osnovu prijedloga Komisije, gradonačelnik donosi odluku o konačnom izboru krajnjih korisnika. Gradska uprava Prijedor, nakon provedenih procedura, potpisaće sa izabranim korisnicima Ugovor o sufinansiranju, kojim će se regulisati međusobne obaveze. Napomena: Predstavnik UNDP BiH je jedan od članova Komisije za ocjenu prijava i izbor korisnika, koji zadržava pravo veta na izbor korisnika ukoliko se to ne podudara sa ciljevima i metodologijom projekta „Migracije i razvoj“.

OSTALE NAPOMENE

Za dodatne informacije potencijalni korisnici se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu, u kancelarijama broj 15 i 19, ili na brojeve telefona:

– 052/245-194, – 052/245-137, – 052/211-400. Broj: 02-40-2542/14

Datum: 26.11.2014.godine

GRADONAČELNIK Marko Pavić