JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u okviru projekta „Program podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj ljudskih resursa, bolji pristup tržištima i sertifikacijskim procesima“

Na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korištenja sredstava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage; uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta; i pristupa tržištima, od 10. maja 2018. god.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava u okviru projekta „Program podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj ljudskih resursa, bolji pristup tržištima i sertifikacijskim procesima“ za podršku aktivnostima obuke radne snage; uvođenja, sertifikacije i resertifikacije standarda kvaliteta; i pristupa tržištima

 

I

Program podrške namjenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), grupi privrednih društava ili organizacijama koje vrše uslugu za privredna društva (npr. centri za obuku, asocijacije, i sl) koje posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade, ili tekstila/obuće za sufinansiranje sljedećih aktivnosti:

 • obuke radne snage kroz programe osposobljavanja, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
 • uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
 • pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Gore navedene aktivnosti moraju biti implementirane u periodu od 1. juna – 15. novembra 2018. god, kako bi se mogla izvršiti selekcija dodatnih preduzeća planirana za novembar 2018. godine.

II

Sredstva Programa podrške u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM su obezbjeđena kroz ugovor sa USAID Projektom razvoja radne snage i povećanog pristupa tržištima (WHAM), i Gradom Prijedor.

 

III

Osnovni kriteriji za dodjelu sredstava iz Programa podrške, pored opštih kriterija navedenih u Matrici za ocjenjivanje (PRILOG III), je ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • zapošljavanje,
 • povećanje prihoda od prodaje,
 • povećanje izvoza.

IV

Na osnovu realizovanih projektnih aktivnosti, refundira se:

 • do 50% troškova za aktivnosti obuke radne snage,
 • do 50% troškova za aktivnosti uvođenja, sertifikacije, ili resertifikacije sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
 • do 50% troškova za aktivnosti pristupa tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje prihoda od prodaje i povećanje izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, odlazak na sajam, B2B susreti, i sl),
 • do 50% troškova za programe u privrednim društvima koji su bazirani na kombinaciji gore navedenih aktivnosti,

Privredno društvo – korisnik sredstava je u obavezi da sufinansira odobrene aktivnosti u minimalnom iznosu od 50%.

V

Nivo podrške uslovljen je ostvarenim rezultatima koji se odnose na novo zapošljavanje, povećanje prihoda od prodaje i povećanje izvoza, a ne smije preći KM 1.300,00/po novom radnom mjestu uz prosječno povećanje prihoda od prodaje 10% na godišnjem nivou, i prosječno povećanje izvoza od 5% na godišnjem nivou.

Visina odobrenih sredstava ne može preći 50% od ukupnih troškova, bez uračunatog PDV-a i ostalih poreskih obaveza. Troškove PDV-a i ostale poreske obaveze snosi korisnik podsticaja ili se namiruju iz učešća drugih strana, osim USAID WHAM sredstava.

VI

Odbor projekta na osnovu definisanih kriterija (vidi PRILOG III – Matrica za ocjenjivanje), vrši odabir korisnika sredstava.

Odbor ima tri člana, koje čini jedan predstavnik Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA –PD“, predstavnik USAID WHAM projekta i predstavnik Grada Prijedor.

VII

Korisnici Programa podrške mogu biti mala i srednja preduzeća (privredna društva) koja posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće, sa planovima zapošljavanja lica na području Grada Prijedora.

Korisnici Programa podrške mogu biti samo privredna društva koja pristaju na nadgledanje i izvještavanje o korištenju sredstava i postignutim rezultatima.

Pravo na korištenje sredstava iz Programa podrške ne ostvaruju privredna društva koja su već realizovala aktivnosti navedene u Prijavi (ne mogu se retroaktivno koristiti sredstva za realizovane aktivnosti).

VIII

Privredno društvo – korisnik sredstava podnosi Prijavu za korištenje sredstava na propisanom Obrascu za prijavu ( PRILOG I).

Uz Prijavu za korištenje sredstava iz Programa podrške, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 1. tri ponude davaoca usluga, ukoliko to specifičnost usluge dozvoljava, a ukoliko nije moguće, navodi se obrazloženje, kao i obrazloženje za odabir određene ponude, ukoliko se ne radi o najpovoljnijoj ponudi;
 2. bilans stanja i uspjeha za posljednji obračunski period (2017. god);
 3. uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Uvjerenje ne može biti starije od 3 mjeseca.

Prijave se podnose od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Poziv za dostavljanje Prijava ostaće otvoren do 28. maja 2018 god. do 15.00 časova za selekciju i odobravanje prvog kruga privrednih društava.  Objavljivanje javnog poziva za selekciju dodatnih privrednih društava očekuje se u oktobru 2018. godine.

U zavisnosti od pristiglih prijava i raspoloživih sredstava, Odbor projekta vrši ocjenu prijava u roku od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Nakon ocjene pristiglih prijava Odbor projekta podrške, na osnovu definisanih kriterija, vrši odabir korisnika sredstava, a Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ blagovremeno obavještava privredna društva o rezultatima ocjenjivanja.

Privredna društva koja na osnovu Javnog poziva ostvare uslove za korištenje sredstava Programa podrške potpisuju Memorandum o razumjevanju sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“.

Nakon implementacije projektne aktivnosti privredno društvo dostavlja Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Zahtjev za refundiranje sredstava (Prilog II) i dokaze o namjenskom trošenju sredstava i ostvarenim rezultatima.

IX

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA–PD“, ul. Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor, sa naznakom: „Prijava za podršku privrednim društvima u aktivnostima obuke radne snage, uvođenja, sertifikacije ili resertifikacije standarda kvaliteta, i pristupa tržištima“. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nadzor nad realizacijom i namjenskim korištenjem sredstava vršiće Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“, USAID WHAM projekat, i Grad Prijedor, odnosno članovi Odbora projekta.

Kompletna dokumentacija neophodna za učešće u Programu podrške, može se preuzeti na Internet stranici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“: www.predaprijedor.com, a sastoji se od:

 

      Partner:

Grad Prijedor