Konzorcij projekt FORESDA se u Bukureštu sastao po četvrti puta, analizirana je prva godina implementacije projekta

Dvodnevni projektni sastanak konzorcijuma projekta FORESDA održan je u Bukureštu od 21. do 22. novembra 2017. godine. Domaćin sastanka je bio Pro Wood partner na projektu iz Rumunije. Partneri su se po četvrti put okupili kako bi razgovarali o trenutnom stanju projekta i o daljim zadacima koji se trebaju obaviti.

Vodeći partner projekta CyberForum, zajedno sa vođama radnih paketa predstavio je procedure koordinacije za praćenje aktivnosti na nivou projekta u prvih 10 mjeseci, fokusiranih na pripremu rezultata i aktivnosti unutar drugih radnih paketa započetih tokom drugog perioda.

U posljednjim mjesecima drugog perioda, aktivnosti radnog paketa 3 biće zaključene, a koje imaju za cilj razvoj zajedničke transnacionalne strategije, koja se ogleda u izradi lokalnih (regionalnih) akcionih planova.

Aktivnosti koje su realizovane obuhvatale su mapiranje zemalja učesnica, sa posebnim fokusom na stanje razvoja regionalnih klastera i njihovih regionalnih inovacionih sistema. Na osnovu zajedničke metodologije, podaci su prikupljeni u svakom regionu kroz kombinaciju desk istraživanja i intervjua zainteresovanih strana. Kroz ove aktivnosti u projekat su uključena stručna udruženja, klasteri, komore, poslovni subjekti, obrazovni sistemi i javne uprave.

Na osnovu regionalnog mapiranja pripremljena je komparativna SWOT analiza koja se bavi potrebama i sinergijama među uključenim regionima. Korištenjem ovih rezultata, zajedno sa rezimeom postojećih sredina podrške na regionalnom i evropskom nivou, kreiran je zajednički akcioni plan. Ovaj plan opisuje aktivnosti koje će se implementirati unutar okvira projekta FORESDA u cilju podsticanja transnacionalnih i međusektorskih inovativnih aktivnosti.

Predviđene su posebne regionalne radionice. Radionice će garantovati uključivanje relevantnih regionalnih aktera, njihovu posvećenost i motivaciju prema implementaciji daljih aktivnosti, tj. radnog paketa 4 – pilot inovativnih okruženja i radnog paketa 5 – podsticanje međusektorskih, inovativnih, zajedničkih projekata.

U okviru radnog paketa 4, svi partneri zajedno sa regionalnim zainteresovanim stranama, detaljno razvijaju koncepte pilot aktivnosti i planove njihove realizacije. Tematski fokusi pilo akcija su:

  • pametna i održiva gradnja i nameštaj
  • nekonvencionalne upotrebe materijala zasnovanih na drvetu
  • energetska efikasnost.

Na osnovu kreiranih pilot akcija, sa njihovom implementacijom će se započeti u januaru 2018. godine.

Paralelno, radni paket 5 će koristeći uspostavljene pilot akcije, podržati inovativne akcije uspostavljanjem mreža za saradnju, povezujući sektore MSP-a sa inovativnim akterima na (među) nacionalnom nivou. Prvi korak koji se sprovodi u cilju podizanja svijesti u regionu, u cilju strukturiranog i širokog pristupa, projekat je kreirao bazu podataka relevantnih MSP i aktera inovacija, dostupnih partnerima, za potrebu diseminacije aktivnosti.

Radni paket 6 – izgradnja kapaciteta ima namjeru da poboljša uticaj i efikasnost organizacija podrške u projektnim regionima – i izvan nje – putem:

  • poboljšanja njihovih unutrašnjih vještina i
  • jačanja njihove posredničke uloge između proizvodnog sektora i obrazovnih institucija na regionalnom, nacionalnom, ali i transnacionalnom i međusektorskom nivou.

Ovo će se postići ralizacijom zajedničkih radionica i mentorstvomm te studijskim posjetama. Naučene lekcije će biti dokumentovane i dostupne donosiocima politika.

Tokom sastanka konzorcijuma, prva godija projekta FORESDA prezentovana služebniku projekta JS g. Marius V. Nicolae, koji je iskazao zadovoljstvo postignutim rezultatima projekta, a koji se odnose na prvi period.

Sledeći sastanak konzorcija održaće se u Salcburgu u martu 2018. godine