Projekat „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“

Agencija PREDA je tokom 2016 i početkom 2017. godine radila na pripremi projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji je kandidovan za finanisiranje Međunarodnoj organizaciji rada (ILO) (poziv „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“). Pored Agencije PREDA, u pripremi projekta su učestvovale i partnerske institucije i organizacije: Grad Prijedor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Prijedor, Mašinska škola Prijedor, Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klaster DRVO-PD i EDNA METALWORKING d.o.o. (Edna Export d.o.o).
Cilj projekta je da se kreira dinamično lokalno tržište rada, bazirano na partnerstvu lokalnih institucija i privatnog sektora. Projekat će kreirati povoljno okruženje za intervencije na lokalnom tržištu rada, kroz aktivne mjere podrške zapošljavanju, koje će za rezultat imati veću zapošljivost lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, tj. otvaranje održivih radnih mjesta u lokalnoj ekonomiji.
Projekat će doprinijeti rješavanju strukturnih poremećaja na tržištu rada na dugoročnom i kratkoročnom nivou. Dugoročno, kroz poboljšanje obrazovnog sistema (redovnog srednjeg stručnog obrazovanja), prilagođavanje potrebama i zahtjevima lokalnog tržišta, kao i značajnijim učešćem poslovnih subjekata u obrazovnom procesu (organizacija praktične obuke). Kratkoročno, kroz aktivne mjere za podršku (samo)zapošljavanju, koje će obavezno sadržavati programe osposobljavanja za zanimanja, radna mjesta i vještine u skladu sa zahtjevima lokalnog tržišta i uz aktivno učešće poslovnih subjekata u cijelom procesu. Aktivne mjere podrške zapošljavanju, koje će se razviti tokom realizacije projekta, obavezno će sadržavati programe osposobljavanja za poslove i zanimanja koja su potrebna lokalnoj ekonomiji, uključujući: varioce, CNC operatere za metalnu i drvnu industriju, tapetare, šivače, obućare, proizvođače povrća (plastenička proizvodnja) i IT specijaliste.
Privredne djelatnosti koje će imati direktnu korist od projekta su poljoprivreda i proizvodnja hrane, prerađivačka industrija (metaloprerada, drvoprerada/proizvodnja namještaja, sektor tekstil/koža/obuća), primjena informaciono – komunikacionih tehnologija.
Planirano vrijeme za realizaciju projekta je 20 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 459.479,23 KM, od čega će se kroz grant ILO-a obezbjediti 372.532,81 KM, odnosno 81,08 %. Agenciji PREDA je 27.03.2017. godine, zvanično uručen sertifikat za dodjelu granta. Potpisivanje ugovora čime će otpočeti realizacija projekta se očekuje do kraja maja 2017. godine.