Budi deo tima Agencije

Rad Agencije se realizuje kroz rad koordinatora za pojedine oblasti rada, kako je i prikazano u dole navedenom šematskom prikazu organizacione strukture Agencije. U svom radu, sve organizacione jedinice i svi referati po svojim linijama rada imaju obavezu da sarađuju sa svim organizacijama i institucijama koje rade na području grada Prijedor u cilju kreiranja zajedničkih projekata ili nastupa prema drugim stranama.

Mogućnosti:

Job Posting Title Location Department Date
IZRAŽAVANjE INTERESA ZA OBUKE NA TEMU “UPRAVLjANjE INSTRUMENTIMA LOKALNOG RAZVOJA” Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda b.b. Upravljanje projektima 08/02/2017

Upravljanje projektima je jedan od najsloženijih i vremenski najzahtjevnijih poslova u Agenciji.Pripremi projektnih prijedloga posvećeno je najviše pažnje. Projektni prijedlozi se pripremaju samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama, i podnose odgovarajućim institucijama u skladu sa pravilima definisanim samim pozivom i/ili instrumentom/programom/fondom. Prilikom pripreme projektnog prijedloga, posebno se vodi računa o usklađenosti sa važećim strateškim okvirom propisanim na lokalnom, entititetskom i državnom nivou. S obzirom na široko definisanu misiju, Agencija PREDA-PD pruža podršku lokalnim organizacijama u pripremi i sprovođenju projekata iz oblasti turizma, ekologije i očuvanja čovjekove okoline, energetske efikasnosti, obrazovanja, kulture i medicine.

Agencija je otpočela aktivnosti na praćenju funkcionisanja tržišta rada, konkretnim praćenjem fluktuacija na tržištu rada, ali i uključivanjem u projekte vezane za tržište radne snage, čime se stvara bitna osnova za dalje aktivnosti i mjere koje bi u narednim periodima mogle bite definisane, te usmjerene na iznalaženje mogućnosti za smanjenje nezaposlenosti na području našeg grada.
Shodno pomenutom, Agencija kontinuirano provodi anketiranja mladih, nezaposlenih lica sa područja Grada Prijedora, te shodno dobijenim rezultatatima u saradnju sa Gradskom administracijom donosi, odnosno preduzima konkretne aktivnosti za poboljsanje njihovog polozaja na trzistu rada. Kako bi upotpunila aktivnosti praćenja funkcionisanja tržišta rada na području Grada, Agencija kontinuirano prati i obrađuje informacije o prirodnom priraštaju stanju obrazovnog sistema grada Prijedora, pregledu i broju nezaposlenih lica, strukturi zaposlenih na području grada  Prijedora, te pregledu i strukturi penzionerske populacije na podrucju grada.
Aktivnosti se sprovode u saradnji sa lokalnim partnerima, koji su na direktan ili indirektan način vezani za ovu tematiku. Cilj aktivnosti je povećanje efikasnosti i efektivnosti u procesima upravljanja kretanjima na tržištu rada.

Info centar za investitore (IC) nalazi se u sastavu Agencije “PREDA-PD” od 2006. godine, a osnovan je sa ciljem da, pored pružanja svih relevantnih informacija potencijalnim investitorima na jednom mjestu, djeluje i kao uslužni servis.

Osnovni zadaci Info centra za investitore ogledaju se u sledećim aktivnostima: 
– promocija grada Prijedora i njenih potencijala kao povoljnog mjesta za ulaganje, poslovanje i život uopšte (teritorijalni marketing, priprema promotivnih materijala, direktni marketing, posjete privrednim i investicionim sajmovima, itd.),
– saradnja sa potencijalnim investitorima i postojećim privrednicima u cilju informisanja o uslovima poslovanja, investicionim potencijalima, aktuelnim programima podrške i podsticajima na lokalnom, entiteskom i nacionalnom nivou,
– identifikovanje potreba lokalne privrede i podrška pri rješavanju administrativnih i drugih problema, a u cilju povećanja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede.

preda-prijedor

Timski rad kao imperativ!

Lične sposobnosti svakog čovjeka su od neizmjerne vaţnosti za uspješno poslovanje organizacije, ali ipak u prvi plan treba staviti samu organizaciju i njene ljudske resurse kao cjelinu, kao jedan dobro ukomponovan tim u kome se individualne sposobnosti ne guše, niti izdiţu u visine. Snaga organizacije leži u dobrom upravljanju ljudskim resursima i njihovom organizovanju na principu timskog rada a snaga tima leži u dobroj organizaciji i u potpunoj integrisanosti svih članova tima.

Za sva pitanja i komentare stojimo Vam na raspolaganju

Popuni obrazac i pošalji nam svoj CV