Objavljen javni poziv za grant sredstva za preduzeća koja su pretrpjela štetu od poplava

Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, u okviru projekta CREDO Krajina koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, danas su objavili javni poziv za realizaciju mjera podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava.
Javni poziv je objavljen na web stranici Agencije za razvoj preduzeća Eda (http://www.edabl.org/uploads/admin/CREDO,Poziv,za%20poplavljene.pdf) i web stranici Udruženja za razvoj NERDA (http://www.nerda.ba/nerdaeda2014.php), kao i u sredstvima javnog informisanja.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava u okviru Programa podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava na ciljnim područjima.
Cilj Programa je brži oporavak od posljedica poplava i nastavak rada, te zadržavanje broja zaposlenih u poslovnim subjektima. Stoga su samo prihvatljive aktivnosti čiji je cilj saniranje posljedica poplava na definisanim područjima i obuhvataju:

  • Nabavku mašina i opreme,
  • Popravku mašina i opreme,
  • Nabavku sirovina i drugog materijala za redovno obavljanje registrovane djelatnosti,
  • Građevinske radove na sanaciji objekata.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Programa neće biti veći od 993.000 KM. Minimalan iznos granta je 10.000 KM, a maksimalan iznos granta je 20.000 KM, s tim što iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 70% od ukupnog iznosa predviđenog za aktivnosti za čiju se realizaciju sredstva dodjeljuju. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 19.09.2014.

Razjašnjenja u vezi sa ovim javnim pozivom se mogu dobiti na osnovu upita koji se moraju dostaviti isključivo pismenim putem Agenciji za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke (preko elektronske pošte eda@edabl.org ili telefaksa ) ili Udruženju za razvoj NERDA iz Tuzle (preko elektronske pošte nerda@nerda.ba ili telefaksa ), sa jasnom oznakom da se radi o pitanjima vezanim za Program. Odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na web stranicamahttp://www.edabl.org/Credo/Saopstenja.aspx?CatID=13 iwww.nerda.bau roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja pitanja.