„OTVORENE INOVACIJE“ – nove smjernice i preporuke od strane društvene i kreativne zajednice

Otvorene inovacije za društvo su tema sedamnaestih po redu smjernica kreiranih od strane društvene i kreativne zajednice. U današnjem globalizovanom i dinamičnom svijetu, inovacije su ključne za ekonomski razvoj nacija i kompanija i u tom smislu otvorene inovacije nisu izuzetak. Otvorena inovacija se shvata kao pojava kada se organizacija ne oslanja samo na svoje interno znanje ili istraživanje i razvoj, već takođe koristi različite spoljne izvore da podstakne inovacije. Ovi izvori uključuju povratne informacije kupaca, objavljene patente, konkurente, spoljne agencije, javnost itd. Da bi osigurale konkurentsku prednost i bolje poslovne performanse, organizacije se sve više fokusiraju na otvorene inovacije i spoljne resurse. Pored koristi od otvorenih inovacija, dokument ispituje i četiri pod-izazova koji su relevantni za društvenu i kreativnu mediteransku zajednicu i pruža preporuke za njih. Pod-izazovi su:

  • Preispitivanje finansijskih instrumenata za sprovođenje otvorenih inovacija u korist društva
  • Novi modeli preduzetništva za ostvarivanje otvorenih inovacija i socijalne inkluzije
  • Transnacionalni pristupi za primjenu otvorenih inovacija za društvo
  • Otvoreni pristup nasuprot pravima intelektualne svojine kako bi otvorena inovacija postala efikasna za društvo.

Pročitajte smjernice i otkrijte mogućnosti i primere otvorenih inovacija u kreativnim industrijama!

Cijela serija ovih dokumenata društvene i kreativne zajednice  je dostupna ovdje.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.