Društveni razvoj Grad Prijedor

Prema Integralnoj strategiji grada Prijedora Grad Prijedor se kao regionalni centar,odlikuje mnogim prednostima i u oblasti društvenog razvoja i dominira u odnosu na opštine u svom okruženju.Razvijena obrazovna, zdravstvena, socijalna, sportska i kulturna infrastruktura su odlike gradova, pa tako i Prijedora. Prednosti Prijedora se takođe ogledaju i u dobro organizovanom NVO sektoru i međusektorskoj saradnji, ali socijalnoj orijentisanosti grada.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo

SWOT analiza -društveni razvoj

 • razvijena mreža obrazovnih i kulturnih institucija
 • registrovan veliki broj KUD
 • uspostavljena mreža institucija primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i ustanova socijalne saštite
 • stvoreni uslovi za razvoj različitih sportova tradicionalne kulturne i sportske manifestacije međunarodnog značaja širok spekar NVO-a različitih misija međusektorska saradnja i razvijeni različiti servisi i usluge usmjerene ka ranjivim kategorijama stanovništva
 • dostupnost i kontinuiran razvoj socijalnih prava i usluga / multidisciplinaran pristup i međusektorsko djelovanje
 • nepostojanje kapaciteta za obavljanje stručne prakse
 • nepostojanje đačkih i studenstkih objekata zadovoljavajućeg standarda (đački i studentski dom, omladinski dom) nedostatak prostornih kapaciteta za rad obrazovnih i kulturnih institucija (rudarski fakultet, visoka medicinska škola, biblioteka, dječji vrtići)
 • nedovoljno edukovan kadar za obavljanje inkluzivne nastave,
  nepostojanje fondova za talentovane učenike i studente
 • nepostojanje strategije za razvoj sporta, kulture i socijalne zaštite na lokalnom nivou
  nedovoljan obuhvat djece predškolskog uzrasta predškolskih obrazovnim obrazovnim vaspitanjem
 • neadekvatno i nedovoljno finansiranje lokalnih medija
 • donošenje strateških dokumenata na nivou entiteta/BiH u oblasti društvenog razvoja (obrazovanje, zdravstvo, kultura) reforma srednjeg stručnog obrazovanja radi usklađivanja sa potrebama tržišta rada izmjena Zakona o oporezivanju donacija raspolaganje izuzetno kvalitetnim prirodnim resursima (voda, zemljište, vazduh)
 • nizak nivo industrijskog zagađenja
 • dobro organizovan sistem prikupljanja i disp. čvrstog otpada (sanitarno deponovanje)
 • postojanje dobrih razvojnih prostornih dokumenata i normativnih akata (odluke) dobro organizovana administrativna služba (rukovođenje, nadzor i obuka kadrova) / dobro organizovane institucije
 • izrada ekoloških studija i programa – implementacija metodologije
 • aktivan nevladin sektor u oblasti zaštite životne sredine
 • interes i potencijal dijaspore za ulaganja u društveni razvoj zajednice
 • neadekvatan zakonski okvir u pogledu finansiranja oblasti društvenog razvoja u RS
 • neadekvatna organizacija zdravstvene zaštite (hitna pomoć) u RS
 • nesklad između prava i finansiranja društvene strukture
 • nepovjerenje dijaspore u politički, društveni i ekonomski ambijent

Programi,projekti i mjere

Za realizaciju plana društvenog razvoja definisano je 56 projekata i mjere grupisanih u 10 programa:

 • Program 1: Program rekonstrukcije i izgradnje obrazovne infrastruture;
 • Program 2: Program rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture kulture i informisanja;
 • Program 3: Program rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture za sport i rekreaciju;
 • Program 4: Program rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture za zdravstvenu i socijalnuzaštitu;
 • Program 5: Program unapređenje usluga zdravstvene i socijalne zaštite
 • Program 6: Program unapređenja usluga u oblasti kulture i informisanja;
 • Program 7: Program unapređenja vodosnabdijevanja;
 • Program 8: Program unapređenja elektroenergetske infrastrukture;
 • Program 9: Program unapređenja saobraćajne infrastrukture.
 • Program 10: Migracije i dijaspora

Agencija PREDA :: Razvoj projekata

 • Osnovno, srednje (stručno) i visoko obrazovanje
 • Razvoj neformalnog obrazovanja
 • Promocija kulture i umjetnosti i očuvanje kulturne baštine
 • Sportske aktivnosti
 • Zdravstvo, socijalna zaštita i populaciona politika
 • Mladi
 • Međunarodna razmjena i saradnja