Ekonomski razvoj Grad Prijedor

Strategija integrisanog razvoja 2014 – 2024. godine je ključni strateško-planski dokument grada Prijedora, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata ekonomsku i društvenu sferu, ali i aspekte zaštite i unapređenja životne sredine i prostora.

Grad je započeo mnogo aktivnosti i projekata za oživljavanje privrede i za stimulisanje otvaranja novih privrednih subjekata, sa posebnim akcentom na otvaranje proizvodnih prerađivačkih kapaciteta, jer upravo ovi privredni subjekti imaju veliki i značajan potencijal u rješavanju ekonomskih problema.

Osnovni ekonomski pokazatelji

Programi, projekti i mjere

 • Program 1: Razvoj poslovne infrastrukture
 • Program 2: Razvoj poljoprivrede
 • Program 3: Razvoj turizma
 • Program 4: Podrška konkurentnosti MSP
 • Program 5: Podrška industrijskom razvoju
 • Program 6: Program prilagođavanja obrazovanja prema potrebama tržišta rada
 • Program 7: Podrška novom zapošljavanju
 • Program 8: Podrška razvoju preduzetništva
 • Program 9: Podrška investicionim aktivnostima i projektima javno-privatnog partnerstva

Ključni fokusi i izazovi

Ključni fokusi i izazovi ekonomskog razvoja Prijedora u sljedećem petogodišnjem periodu su:

 • stalno unapređivanje poslovnog okruženja i privlačenje investicija;
 • unapređivanje konkurentnosti privrede;
 • razvoj poljoprivrede u ruralnim područjima; i
 • stvaranje turističke ponude i uslova za razvoj turizma.

SWOT analiza - ekonomski razvoj Grad Prijedor

 • povoljan geografski položaj (blizina EU, saobraćajna povezanost) i klimatski uslovi prirodni resursi (mineralna, šumska i vodna bogatstva i zemljište)
 • ljudski resursi (obrazovana i prilagodljiva radna snaga)
  izvozno orijentisana privreda
  usmjerenost lokalne uprave na postojeće i buduće investitore (ISO standard, sertifikat „Međunarodni pečat“ – Grad sa povoljnim poslovnim ambijentom, , poslovni inkubator, Fondacija za razvoj, podsticaji iz budžeta za privredu i poljoprivredu i dr) usvojeni strateški dokumenti za različite oblasti privrednog i društvenog razvoja Razvojna agencija „PREDA“
 • planirane lokacije za proizvodno-poslovne zona (izrađene studije izvodljivosti za dvije industrijske zone)
  planina Kozara sa Nacionalnim parkom postoji infrastruktura koja djelimično zadovoljava potrebe privrede,
 • aktivna strukovna udruženja (drvoprerada, metaloprerada, udruženja u oblasti poljoprivrede )
 • dobar početak privredne saradnje sa dijasporom
 • nedovoljna i neadekvatna pokrivenost saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom i elektro-energetskom mrežom
 • prekid kontinuiteta privrednog razvoja negativni demografski trendovi smanjenje realnog sektora usljed stečaja i likvidacije
 • neiskorišteni privatizovani privredni kapaciteti
  nedostatak sredstava za istraživanje prirodnih resursa
 • zastarjela i neadekvatna tehnologija i oprema
  nepovoljna privredna struktura (dominantno učešće trgovine i ugostiteljstva)
 • neriješeni imovinsko-pravni odnosi usitnjenost poljoprivrednih posjeda neiskorištenost velikih površina obradivog zemljišta
 • nedovoljno izgrađene institucije za podršku privrednim subjektima neusklađenost radne snage sa potrebama tržišta rada praćena nedostatkom praktičnih znanja i vještina
 • nedostatak sistemskog pristupa u upravljanju podacima (fragmentiranost baza, nepovezanost sistema obrade i distribucije podataka)
 • EU integracije i fondovi
 • uključivanje u trendove energetske efikasnosti i zaštite životne sredine Prijedor kao regionalni centar
 • reformisana politika lokalnog razvoja u RS i BiH usklađena sa zahtjevima privrede (smanjenje zakonodavnih i administrativnih barijera, taksa, naknada i poreza, povećanje podsticaja za investitore),
 • razvoj obrazovnih i naučno istraživačkih institucija
 • uvođenje preduzetništva u formalne programe obrazovanja
 • povećanje izvora finansiranja u oblasti turizma
 • rast tražnje za zdravom hranom
 • dijaspora kao izvor investicija
 • reforma obrazovnog sistema u skladu sa zahtjevima privrede
 • gasifikacija
 • nepovoljan opšte poslovno okruženje (politička nestabilnost, zakonske i administrativne barijere na višim nivoima vlasti, loš investicioni rejting BiH)
 • sporost u provođenju reformi
 • nedostatak zemljišne politike u RS neizvjesnost spoljnih izvora finansiranja razvojnih projekata
 • svjetska ekonomska i finansijska kriza otvaranje tržišta BiH
 • odliv mlađe radne snage u inostranstvo nekontrolisana eksploatacija prirodnih resursa
 • nepovjerenje dijaspore u politički, društveni i ekonomski ambijent