ZŽS & Energetska efikasnost

Kada se govori o razvoju energetike u gradovima, mora se imati u vidu da su gradovi najznačajniji i najveći potrošači energije. Uvođenje sistema energetskog menadžmenta može da bude moćno sredstvo u realizaciji efikasne energetske politike jednog grada. Svrha energetskog menadžmenta je da se na najproduktivniji način, uz racionalno korištenje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, ostvare ciljevi održivog razvoja.

Može se reći da energetski menadžment predstavlja proces upravljanja energetskim performansama grada ili opštine, preduzeća ili konkretnog objekta, počev od analize postojećeg stanja, procesa nabavke i proizvodnje energenata /energije, sve do finalnog korištenja energije.

U skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima koje podrazumjevaju primjenu politika održivog razvoja, Grad Prijedor je uspostavio sistem energetskog menadžmenta. U tom smislu, imenovan je energetski menadžer kao lice zaduženo za provođenje aktivnosti koje su detaljnije opisane u narednom poglavlju. Ovo lice je zaposleno u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”. Sve aktivnosti na polju energetskog menadžmenta, energetski menadžer provodi (osim sa neposrednim rukovodiocem Agencije “PREDA-PD”) u saradnji sa nadležnim odjeljenjem gradske uprave tj. odjeljenjem za privredu i poljoprivredu koje je zaduženo za informisanje Gradonačelnika i ostalih tijela gradske uprave.

Akcioni plan za održivo upravljanje energijom na području grada Prijedora 2012-2020.

Grad Prijedor je 2011. Godine, u cilju povećanja energetske efikasnosti u svrhu održivog razvoja, izradio i usvojio “Akcioni plan za održivo upravljanje energijom na području opštine Prijedor 2011-2020. godine” (SEAP-Sustainable energy action plan) kojim su jasno definisani projekti i mjere za :

Djelokrug rada

Osnovne aktivnosti u okviru sistema energetskog menadžmenta na nivou grada Prijedora, mogu se podijeliti na nekoliko karakterističnih grupa:

  • Izrada strateških dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u skladu sa preporučenom metodologijom
  • Priprema, realizacija i praćenje realizacije projekata iz oblasti energetske efikasnosti koji su definisani u strateškim dokumentima
  • Izrada baze podataka o energetskim karakteristikama javnih objekata koja treba da sadrži sve podatke koji se odnose na karakteristike i funkciju tih objekata sa prijedlogom prioritetnih mera kojima će se unaprediti energetsko stanje na nivou grada
  • Priprema periodičnih izvještaja koji sadrže analizu potrošnje energije i troškova za energiju u objektima javnog sektora sa prijedlogom prioritetnih mera kojima će se unaprijediti energetsko stanje na nivou grada
  • Informisanje i motivacija korisnika energetskih usluga da štede energiju, obuke, promotivne akcije i sl.

Sporazum gradonačelnika

EU (Evropska Unija) vodi globalnu borbu protiv klimatskih promjena i uspostavila je glavne prioritete. Njeni ambiciozni ciljevi su izraženi u „EU paketu za klimatske promjene i obnovljivu energiju“, koji obavezuje zemlje članice da smanje svoju emisiju CO2 za najmanje 20% do 2020. godine. EU je, donijevši odluku 20:20:20, motivisala evropske gradove da se, u okviru CoM – Covenant of Mayors (Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova), aktivno uključe u realizaciju postavljenih ciljeva. Odluka 20:20:20 se odnosi na veće korištenje obnovljivih izvora energije za 20 %, povećanje energetske efikasnosti za 20 % i smanjenje emisije CO 2 za 20 %. Potpisnici Sporazuma gradonačelnika doprinijeli su ovoj strategiji svojim formalnim obavezivanjem. Na taj način će oni ići čak i dalje od glavnog cilja putem implementacije njihovih održivih energetskih akcionih planova.