„Biciklom za turizam bez granica – Bike for Tourism without frontiers (Bike4TWF)

„Biciklom za turizam bez granica – Bike for Tourism without frontiers (Bike4TWF) IPA Fond, Komponenta II - Prekogranična saradnje/Crossborder cooperation (CBC) - Delegacija Evropske Komisije u Bosni i Hercegovini.

Projekat je namjenjen razvoju turizma u pograničnom području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, konkretno na području Nacionalnog parka Kozara i Parka prirode Lonjsko polje. Projekat je obuhvatao uređenje 15 kilometara regionalnog puta u okviru Nacionalnog parka Kozara za potrebe biciklističke rute od Mrakovice do graničnog prelaza u Kozarskoj Dubici, gdje će se spojiti sa postojećim biciklističkim rutama u Hrvatskoj. Istovremeno, sa hrvatske strane, u Parku prirode Lonjsko polje kvalitet biciklističkih ruta će biti poboljšan. Biciklističke rute će biti označene biciklističkom signalizacijom, u skladu sa standardom Evropske biciklističke federacije EuroVelo i biće uključene u mrežu evropskih biciklističkih ruta, što će obezbjediti konstantan porast posjetilaca u čitavoj regiji. Pored navedenog kroz projekat je urađena edukacija za turističke radnike na temu razvoja ruralnog i biciklističkog turizma, organizovana studijska posjeta za iste na ovu temu u Hrvatskoj, te organizovana međunarodna biciklistička vožnja u cilju promocije izgrađenog turističkog kapaciteta u NP Kozara. U cilju daljeg razvoja i prepoznavanja potencijala Prijedora, kroz projekat je izvršeno popisivanje turističkih kapaciteta i urađena Inventarizacija turističkih kapaciteta grada Prijedora i NP Kozara.

Projekat je okončan 30.12.2012. godine.

330,067.66 EUR (ukupno), od čega je vrijednost projekta u BiH 137,378.21 EUR.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Projekat je imao za cilj povećanje konkurentnosti lokalnog turizma u obje regije kroz poboljšanje kvaliteta postojećih resursa i intenziviranje njegove promocije koristeći inovativne marketinške tehnike. Jačanjem komunikacije i saradnje lokalnih zainteresovanih strana, uspostavljene tokom sprovođenja aktivnosti ovog projekta, ostvariće se povećana konkurentnost za cijelu pograničnu regiju. Ova saradnja se neće odnositi samo na turizam, već i na druge segmente privrede koji su zajednički objema stranama. Takođe, dodavanje novih usluga na postojeće turističke proizvode povećaće se njihova atraktivnost, što će rezultovati povećanim brojem posjetilaca. Implementacijom ovog projekta stvoreni su preduslovi za implementaciju novih projekata u ovoj oblasti.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora