Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PDCREDO Krajina

Projektna ideja je podrazumjevala izgradnju kapaciteta, kako infrastrukturnih tako i ljudskih, kako bi Agencija PREDA-PD stvorila  strukturu i mehanizme  za inoviranje kao jednog od najznačajnih faktora promjena i uspjeha i jačanja konkurentnosti privrede.

U prvoj fazi projekta renovirane su prostorije u okviru Poslovnog centra Prijedor koje se koriste  za pružanje informacija i usluga preduzećima, prostor za sastanke i obuku, kao i prostor za potencijalne investitore i inovativna start-up preduzeća u početku razvoja i testiranja biznis ideje. U ovoj fazi također je u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, analiziran definisani model i procedure za usluge transfera tehnologija, te kreirane procedure u skladu sa lokalnim uslovima i mogućnostima.

Koristeći ograničene dostupne resurse, novoformirani Centar je radio na uvećanju inovativnih kapaciteta MSP-a samo jačanjem svijesti o inovativnosti, razvijanjem znanja i vještina, te pružanjem ekspertiza i podrške u izradi biznis planova i projektnih prijedloga i pronalaženju sredstava za realizaciju projekata, kao i procjenom vrijednosti i ukupnih potencijala u ekonomskom pudručju Prijedor.

Također je stvoren i mehanizam za komunikaciju i umrežavanje MSP-a i njihovih interesnih grupa. Rad Centra je forsirao primjenu informaciono komunikacionih tehnologija korišćenjem web sistema i newsletter lista. Na taj način Centar je radio na popravljanju nedostatka informacija i saradnje između MSP-a i institucija podrške.

41.401,00 KM

Projekat je realizovan

Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora