Podrška pripremi i implementaciji projekata iz EU programa Horizon 2020

Podrška pripremi i implementaciji projekata iz EU programa Horizon 2020Ministarstvo civilnih poslova BiH

Uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, tokom 2015. godine je realizovan projekat kojim je napravljen značajan korak u izgradnji lokalne infrastrukture za proces transfera tehnologija u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci. Subjektima sa područja prijedorske regije i šire, zainteresovanim za razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija, proizvoda, usluga i procesa, na raspolaganju su usluge Agencije PREDA, kreirane u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci i na bazi dobrih praksi iz okruženja i EU. Usluge su kreirane za potrebe dvije osnovne ciljne grupe korisnika:

  1. I) Subjekte koji rade na istraživačko-razvojnim projektima i aktivnostima transfera tehnologija, kao što su naučno-istraživačke i obrazovne institucije, individualni istraživači i inovatori, profesori, studenti i učenici, itd.
  2. II) Poslovne subjekte zainteresovane za komercijalizaciju tehnologija, proizvoda, usluga i procesa razvijenih u sopstvenoj režiji ili u režiji drugih lica.

Usluge su dostupne u okviru organizacione jedinice Agencije PREDA – Centar za istraživanje i inovativnost, a uključuju usluge obrazovanja (stručni seminari, treninzi i obuke), savjetovanja, mentorisanja i inkubacije start-up i spin-off poduhvata. Projektom koji je podržan od strane MCP BIH, definisane su procedure pružanja usluga transfera tehnologija i ojačani lokalni kapaciteti za rad sa navedenim ciljnim grupama (interna obuka osoblja Agencije PREDA, nabava stručne literature i opremanje kancelarija u kojima će se usluge pružati). Organizacijom tematske konferencije, projekat je dao značajan doprinos podizanju svijesti lokalnih donosilaca odluka o značaju bliske saradnje nauke i privrede, kao jednom od elemenata konkurentnosti. Primjeri i prakse zemalja okruženja, kao i zemalja-članica EU su iskorišteni za definisanje smjernica daljeg razvoja transfera tehnologija u bliskoj budućnosti.

Projekat realizovan

25.998,30 KM ( od čega je 15.000,00 KM obezbjeđeno grantom MCP BiH)

Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora