SEENET 2- „Jačanje sistema malih i srednjih preduzeća“

SEENET 2- „Jačanje sistema malih i srednjih preduzeća“Ministarstvo Vanjskih Poslova Italije

Projektom se predviđa podrška razvoju preduzeća na teritorijama uključenim u projekat jačanjem njihovih odnosa, razmjenom praksi i proizvodnih saradnji.

Aktivnosti projekta su usmjerene na:

– podsticanje saradnje među institucijama koje pružaju pomoć preduzetnicima, poboljšanje sposobnosti dijaloga i dogovaranja između javnih i privatnih subjekata koji se bave lokalnim privrednim razvojem i jačanje mreže razvojnih agencija s ciljem poboljšanja usluga koje pružaju malim i srednjim preduzećima. Do sada realizovane aktivnosti se odnose na rekonostrukciju objekta Poslovni Centar Prijedor (rekonstrukcija stolarije i sufinansiranje rekonstrukcije fasade), distribuciju profila MSP sa područja opštine Prijedor na partnerske teritorije, zajednička predstavljanja MSP na sajmovima, izrada promotivnih materijala za MSP itd.

novembar 2009-novembar 2013.

195.583,00 KM (dio koji se odnosi na učešće Agencije PREDA-PD u ukupnom projektu sa partnerima)

Glavni cilj projekta je razvoj i promocija koncepta socijalnog preduzetništva, kao modela koji u lokalnoj zajednici i višim nivoima vlasti u BiH nije zakonski prepoznat. Podrškom neprofitnim organizacijama, nezaposlenima, mladima, ženama i starijim ljudima, direktno se uticalo na teže zapošljive grupe stanovništva i ostvaritla se veća vidljivost svih problema sa kojima se susreću ove grupe stanovništva

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora