„Umrežavanje znanja, inovacija i dizajna u drvoprerađivačkom sektoru Jugo-istočne Evrope“

„Umrežavanje znanja, inovacija i dizajna u drvoprerađivačkom sektoru Jugo-istočne Evrope“Transnacionalni program saradnje Jugo-istočne Evrope

Projekat ID:WOOD usmjeren je na promociju i podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća drvoprerađivačkog sektora Jugo-istočne Evrope. Ciljevi projekta su: izgradnja i uspostavljanje transnacionalnih mreža klastera drvne industrije, drvno-tehnoloških centara, razvojnih agencija i centara znanja (Univerziteti, Centri industrijskog dizajna); podrška razvoju inovativnih sposobnosti u strukturama podrške drvoprerađivačkom sektoru; stvaranje novih funkcija i sposobnosti vezanih za dizajn, intelektualno vlasništvo i zaštitu životne sredine; smanjenje jaza između proizvodnog sektora i centara znanja. Vodeći BiH partner je organizacija NERDA iz Tuzle. Agencija PREDA-PD je u operativno provođenje projekta uključena u svojstvu partnera i to u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Zenice – ZEDA koja projekat provodi na području ZE-DO kantona u FBiH.

Trajanje projekta (angažman Agencije PREDA-PD): 15.07.2013. – 30.11.2014.

79.800,00 KM – Agencija PREDA u saradnji sa ZEDA-om

Ciljevi projekta su: izgradnja i uspostavljanje transnacionalnih mreža klastera drvne industrije, drvno-tehnoloških centara, razvojnih agencija i centara znanja

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora