ADRIA FOOTOURING – obuke u web orjentisanom programiranju

Rezultati nastali kroz analizu „Procena potrebe za inovacijama“  u okviru projekta ADRIA FOOTORING  su  pokazali  jako male kapacitete postojećih MSP-a  i pružaoca usluga za upotrebu ICT-a u savremenom poslovanju. U cilju rešavanja ovih problema u skladu sa očekivanim rezultatima projekta ADRIA FOOTOURING Agencija PREDA je počela sa obukama upravljanje web sadržajem i osnove  web  programiranja.

Cilj obuka je:

  • Jačanja ICT kapaciteta pružaoca usluga malim i srednjim preduzećima u oblasti „Data base managment system (DMS)“ kroz upotrebu određenog programa za web programiranje
  • Popularizacije Virtuelnog inkubatora među mladima i pružaocima usluga MSP-a u oblasti hrane i turizma
  • Stvaranj ljudskih resursa koji bi u saradnji sa angažovanim ICT ekspertima radili na realizaciji projektnih aktivnosti koje su u vezi sa aktivnostima razvoja Virtuelnog inkubatora  u ekonomskoj regiji Prijedor

Obuka će proći 14 predstavnika stakeholdera u gradu Prijedoru sa ukupnim trajanjem od 36 časova.

Kao rezultat obuka, na kraju ciklusa će se napraviti  web orjentisana baza podataka malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma u gradu Prijedoru.