Grad Prijedor objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Grad Prijedor je objavio Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava poslovnim subjektima iz sektora drvoprerade i metaloprerade za nabavku mašina, opreme i alata za potrebe proizvodnih procesa čime se jača konkurentnost MSP i kreiraju nova radna mjesta.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava

Iznos podsticajnih sredstava koja mogu biti odobrena u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP moraju se uklopiti u raspon od 10.000 KM i 20.000 KM.

Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti mašine ili opreme. Preostali iznos od 40% sa uračunatim PDV-om mora biti sufinansiran od strane korisnika.

Da bi se prijava/korisnik kvalifikovao za dodjelu podsticajnih sredstava mora da ispunjava SVE dole navedene uslove:

  • da spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća u skladu sa definicijom datom u Pravilniku,
  • da obavljaju svoju poslovnu aktivnost u okviru djelatnosti metaloprerade i drvoprerade kao što je definisano u Pravilniku,
  • da imaju sjedište na području Grada Prijedora,
  • da planiraju povećanje broja zaposlenih,
  • da su ostvarili pozitivne finansijske rezultate poslovanja u 2017. godini,
  • da odgovorno lice poslovnog subjekta nije osuđivano pravosnažnom sudskom odlukom za bilo koje kažnjivo djelo vezano za njihovu profesiju, prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu protivzakonitu aktivnost koja šteti finansijskim interesima RS/BiH,
  • da nemaju dugovanja po osnovu obaveza koje se odnose na uplatu poreza i doprinosa i drugih poreskih davanja prema propisima RS/BiH.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 07.08.2018. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

U cilju informisanja poslovnih subjekata o uslovima i načinu prijavljivanja na javni poziv, organizovaće se „Info-dan“. Događaj će biti upriličen u prostorijama Agencije „Preda-PD“  u utorak 24. jula 2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Prateća dokumentacija: