PROGRAM HORIZON 2020

Instrument za mala i srednja preduzeća (SME Instrument)

Radnik Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA Prijedor Zoran Dimitrijević je Nacionalna kontakt tačka programa Horizon 2020  za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj. Sistemom koordiniše  Ministarsvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju veoma veliku ulogu u cijelom programu Horizont 2020. Kako je ovo Program namijenjen finansiranju nauke, istraživanja i inovativnosti, tako se preduzeća mogu u većini akcija uključiti samo djelimično svojim kapacitetima, posebno kada je u pitanju komercijalizacija rezultata istraživanja na tržištu.

Kako bi dodatno stimulisala učešće MSP u programu Horizont 2020, a istovremeno i podstakla privredu EU i konkurentnost EU preduzeća, Evropska komisija je u okviru ovog programa kreirala specifičan potprogram namijenjen isključivo za MSP. MSP se nalaze u središtu EU2020 strategije jer predstavljaju 99% svih preduzeća u EU, a postoji oko 21 milion malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju više od 133 miliona ljudi. Stoga je programom Horizont 2020 najmanje 20%, ili oko 8,65 milijardi evra od ukupnog budžeta za Kolaborativne projekte ovog programa, predviđeno za MSP-a i to kroz stubove Industrijsko liderstvo i Društveni izazovi.

Instrument za MSP („SME instrument“) je prvenstveno namijenjen za grantove međunarodno orijentisanih MSP-ova, za implementaciju visoko rizičnih, ali i visoko potencijalnih inovativnih ideja. Cilj je podržati projekte sa evropskom dimenzijom, koji će dovesti do radikalnih promjena u načinu poslovanja (proizvod, procesi, usluge, marketing itd.). Namjera je da se kompanije lansiraju na nova tržišta, promoviše njihov rast i kreiraju visoke stope povrata na uložene investicije. Instrument za MSP je namijenjen svim inovativnim preduzećima u svim industrijskim sektorima, a predviđeno je trofazno finansiranje MSP iz ovog instrumenta prema sljedećoj šemi:

  • Inovativni grantovi za izradu studije izvodljivosti – faza I;
  • Grantovi za poslovne inovacije u razvojne i demonstracione svrhe – faza II;
  • Pristup široj lepezi servisa za inovativnu podršku i olakšavanje pristupa rizičnim finansijama – faza III;
  • Besplatno poslovno savjetovanje – opciono u fazama I i II.

Kontakt: Zoran Dimitrijević, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA

T:: +387 52 24 04 10

E:: zoran.dimtrijevic@preda.rs.ba

NCP H2020 BIH : www.ncp.ba