J A V N I P O Z I V za dodjelu sredstava za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija) u okviru projekta „Fond za kvalitet za metaloprerađivače“

1.  Predmet

Donatorska organizacija FIRMA Projkat  USAID – SIDA Bosna i Hercegovina, u saradnji sa Gradom Prijedorom i Agencijom „PREDA-PD“ realizuje Projekat „Fond za kvalitet“. Osnovna funkcija Fonda za kvalitet je podrška uvođenju standarda kvaliteta za firme u metaloprerađivačkom sektoru sa područja Grada Prijedora.

 2.  Namjena
 
Podsticajna sredstva se dodjeljuju za subvencioniranje dijela troškova uvođenja standarda kvaliteta za subjekte sa područja grada Prijedora, kako bi se usaglašavanjem sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodno priznatih standarda povećala njihova konkurentnost, a samim tim i konkurentnost domaće privrede.
Korisnik može iz Fonda subvencionirati uvođenje samo jednog standarda iz grupe navedenih standarda:
1.         Standard EN ISO 3834 Upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem
2.         Sistem kvaliteta u izradi čeličnih konstrukcija (DIN 18800-7:2008-11, Klase E)
3.         ISO 9001- „Sistem upravljanje kvalitetom“
4.         “Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine“ ISO 14001:2004
5.         ISO 50001 „Standard za upravljanje energijom“.
 
3.  Iznos sredstava i način sufinansiranja

Po okončanju sertifikacije  (koja mora biti završena do 31.05.2014.)firmama će biti refundirana sredstva u vrijednosti od  50% od iznosa ukupnih troškova sertifikacije, do
maksimalnog  iznosa  5.000 KM  po korisniku.
Nakon uvođenja standarda i dostavljanja relevantne dokumentacije (izvod o plaćanju usluga sertifikacije i sertifikat o uvedenom standardu ), korisniku će se izvšiti refundacija sredstava po gore navedenom principu.

 4.  Uslovi  i kriteriji

Korisnici sredstava treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 da su registrovani i obavljaju djelatnost na području grada Prijedora;

  • da redovno izmiruju zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da proces sertifikacije završe do 31.05.2014. uključujući dobijanje sertifikata i završe plaćanja  prema ovlaštenoj sertifikacijskoj kući koja je registrovana u RS i BiH;
  • podsticajna sredstva se ne dodjeljuju za resertifikaciju.

 5.  Podnošenje prijava

 Za učešće na  Javnom pozivu, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  •  prijava za korištenje sredstava iz projekta „Fond za kvalitet za metaloprerađivače“

 (prijave dostupne na veb stranicama Grada Prijedora  i Agencije „PREDA- PD“);

  •  predračun izabranog davaoca konsultantske usluge o troškovima sertifikacije i ponude drugih davaoca konsultanstskih usluga koje je podnosilac zahtjeva razmatrao (minimum tri ponude);
  • rješenje o registraciji preduzeća;
  • kopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama prema Poreskoj upravi RS;
  • završni račun za prethodnu godinu.

 6. Refundiranje sredstava

Za pokretanje procesa refundacije, korisnik je dužan dostaviti dokaze o uvedenom certifikatu i podnijeti zahtjev za refundaciju (dostupni na veb stranicama Grada Prijedora  i Agencije „PREDA-PD“.)
Uz dokaz o izvršenoj uplati, te potvrdi o završenoj sertifikaciji preduzeća, koju izdaje davalac konsultantske/sertifikacione usluge (najkasnije do 31.05.2014.), preduzeće podnosi zahtjev Menadžeru Fonda, za sufinansiranje, odnosno refundiranje sredstava u skladu sa prethodno definisanim iznosom.
FIRMA projekat USAID –SIDA BiH i Grad Prijedor će  svoju obavezu prema  korisniku sredstava iz Projekta podrške, izvršiti nakon prijema navedenih dokumenata .

 7.  Razmatranje prijava

 Odluku o dodjeli podsticajnih sredstava  donosi projektni tim na osnovu pravilnika o dodjeli sredstava projekta „Fond za kvalitet za metaloprerađivače“.

8.  Obaveze

Menadžer Fonda za kvalitet, će korisnicima izdati potvrdu kojom se garantuje refundacija sredstava po okončanju sertifikacije preduzeća i dostavljanja potrebne dokumentacije, navedene u tački 6. ovog Javnog poziva.

9.  Rok za dostavljanje prijava

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom,  se podnose u prostorijama Agencije „PREDA-PD“.
           

Rok za podnošenje prijava je  10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

10.  Ostale napomene

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti kontakt osobi Mileni Simatović Gnjatović,  na broj telefona: 052- 241 600.

OBRAZAC ZA PRIJAVU DOWNLOAD

GRADONAČELNIK
Marko Pavić