Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih finansijskih sredstava od strane Grada Prijedora, pravnim i fizičkim licima, koji imaju prebivalište i poslovno sjedište na području grada Prijedora, a koji djelatnost obavljaju na području grada Prijedora, po sljedećim projektima:

A) Podsticaj samozapošljavanju,
B) Podsticaj  poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i
V) Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika.

Podsticajna sredstva se dodjeljuju:

 • za samozapošljavanje licima koja su u toku 2013. godine registrovala zanatsko-preduzetničku djelatnost ili privredno društvo i
 • poslodavcima koji su u toku 2013. godine zaposlili lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor – Biro Prijedor.

Budžetom Grada Prijedora za 2013. godinu, predviđena su finansijska sredstva za realizaciju projekata navedenih pod tačkom 1. ovog poziva, kako slijedi:

A)   Za realizaciju projekta:
 „Podsticaj samozapošljavanju“…………………………………………………………………………..  100. 000 KM
Iznos sredstava po jednom korisniku………………………………………………………………………………..od  3.000 do 5.000 KM

B)    Za realizaciju projekta:
 „Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova“
(do 35 godina starosti)……………………………………………………………………………………………………………………20.000 KM
Iznos sredstava koja se odobravaju korisnicima (poslodavcima) je:

3.000 KM  po jednom zaposlenom radniku sa VSS, Mr i Dr.
Za realizaciju projekta:
„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“…………………………………………100.000 KM

                                                                                   
Iznos sredstava koja se odobravaju (poslodavcima) je:

 • 2.000 KM  po jednom zaposlenom radniku sa NK, PK, KV i SSS spremom,
 • 2.500 KM  po jednom zaposlenom radniku sa VKV i VŠS spremom i
 • 3.000 KM  po jednom zaposlenom radniku sa VSS, Mr i Dr.

Za projekte navedene u javnom pozivu zajednički-opšti uslovi su:

 • na javni poziv može se prijaviti samo jedan član istog porodičnog domaćinstva;
 • na javni poziv se mogu prijaviti lica koja se bave proizvodnom djelatnošću ili uslugama u oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog zanatstva;
 • pravo za prijavu na javni poziv ne mogu ostvariti subjekti iz oblasti trgovine i ugostiteljstva;
 • pravo na dobijanje podsticajnih sredstava imaju subjekti koji nisu dobijali podsticajna sredstva od Grada Prijedora u posljednje 4 (četiri) godine, a po osnovu istih projekata navedenih u ovom javnom pozivu.

A) Za učešće u dodjeli finansijskih sredstava po projektu „Podsticaj samozapošljavanju“
potencijalni korisnici treba da ispune sljedeće posebne uslove:

 • da su u toku 2013. godine registrovali djelatnost u oblasti proizvodnje, proizvodnog i uslužnog zanatstva na području grada Prijedora;
 • da su se prije registracije zanatsko-preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva bili evidentirani kod Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor-Biro Prijedor, kao nezaposlena lica, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci;
 • da pohađaju obuku, kojom se prenose znanja u vezi izrade biznis planova, te da iste dostave Koisiji na uvid.

Uz prijavu  za dodjelu finansijskih sredstava (obrazac na Info pultu Grada), potrebno je  dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
 • uvjerenje od  Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor-Biro Prijedor, da su lica koja se prijavljuju za podsticajna sredstva bila evidentirana kao nezaposlena, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, prije registracije poslovnog subjekta;
 • uvjerenje o registraciji poreskog obveznika;
 • uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda.

B) Za učešće u dodjeli finansijskih sredstava po projektu  „Podsticaj zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova“ i po projektu „Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika“, poslodavac treba ispuniti sljedeće posebne uslove:

 • da novozaposlene radnike zadrži u stalnom radnom odnosu najmanje 2 (dvije) godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava;
 • da  ne smanji broj stalno zaposlenih radnika, u periodu od 2 (dvije) godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

Uz prijavu za učešće u dodjeli finansijskih sredstava (obrazac na Info pultu Grada Prijedora), poslodavac je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
 • potvrdu o registraciji poreskog obveznika;
 • spisak novozaposlenih radnika sa opisom radnih mjesta;
 • uvjerenje od Poreske uprave RS, PC Prijedor o zaposlenim prijavljenim radnicima;
 • potvrdu banke o likvidnosti (samo za privredna društva);
 • godišnji bilans poslovanja za 2012. godinu;
 • dokaz da prema korisniku nije pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije (samo za privredna društva);
 • uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;
 • uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor-Biro Prijedor da su novozaposlena lica bila evidentirana kao nezaposleni u periodu od 6 (šest) mjeseci, prije podnošenja prijave na Javni poziv.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom , se podnose u šalter sali Administrativne službe Grada Prijedora.
Kopije priložene dokumentacije trebaju biti ovjerene.

Rok za podnošenje prijava je 30.09.2013. godine.

 
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu ili na brojeve telefona 052/245-143 i 052/245-137.

Više informacija: www.prijedorgrad.org