Javni poziv za obuku nezaposlenih lica

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ (u daljem tekstu PREDA), u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

poslovnim subjektima zainteresovanim za učešće u organizaciji neformalnog programa osposobljavanja nezaposlenih lica za zanimanja i radna mjesta u sektoru tekstila, kože i obuće.

Uloga poslovnih subjekata u realizaciji neformalnog programa osposobljavanja će biti organizacija praktične nastave (obuke), koja će se izvoditi uz korištenje sopstvenog prostora, opreme i kadrova, kao i nadoknadu troškova u skladu sa mogućnostima budžeta projekta.

Zainteresovani poslovni subjekti moraju biti registrovani sa sjedištem u Prijedoru, kao i da raspolažu kapacitetima neophodnim za izvođenje praktične nastave, u skladu sa zahtjevima neformalnog programa osposobljavanja.

Neformalni program osposobljavanja nezaposlenih lica će se izvoditi za sljedeća zanimanja:

  • u sektoru tekstila: šivač,
  • u sektoru obuće: izrada obuće ili dijelova obuće.

Formular za prijavu na Javni poziv moguće je preuzeti na ovdje. Popunjeni formular za prijavu je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na mail: office@preda.rs.ba ili u štampanom obliku (lično ili poštom) zapakovano u koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv za projekat Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, u prostorije Agencije PREDA na adresi: Aleja kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor.

 

Rok za dostavljanje prijave na Javni poziv je 31.07.2018. godine.

Projektni tim Agencije PREDA je na raspolaganju za tehničku podršku u popunjavanju i podnošenju prijave na Javni poziv – Kontakt osobe: Bojana Babić i Branislav Vujasin (tel: 052/241-601 ili e-mail: bojana.babic@preda.rs.ba i branislav.vujasin@preda.rs.ba).

Projekat „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o.

Ukupna projektovana vrijednost projekta je 459.479,23 KM, od čega će 372.532,81 KM finansirati Evropska unija, dok će učešće lokalnih partnera iznositi 86.946,42 KM.

 

U Prijedoru, 18.07.2018. godine

Broj:24-07/18

Aleksandar Drljača

v. d. direktora