Javni poziv za pohađanje obuke

ilo logo

Na osnovu člana 18. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09 i 1/12), člana 13. Statuta JU Mašinske škole Prijedor i rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-163/15 од 2.07.2015. godine, JU Mašinska škola Prijedor , u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

NEZAPOSLENIM LICIMA ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o.

U okviru projekta, s ciljem podrške zapošljavanju, planirano je osposobljavanje nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja u struci drvoprerade/namještaja. Ciljna grupa poziva su lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu drveta.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv nezaposlenim licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 18/14. Program osposobljavanja traje 140 časova, od čega 57 časova teoretske nastave i 83 časa praktične nastave. Teoretski dio obuke će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, a praktični dio obuke će se obavljati u lokalnim preduzećima uključenim u realizaciju projekta.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave, uz mogućnost zapošljavanja u lokalnim preduzećima.

Obuke će biti BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu za rad, ljekarska uvjerenja, stručne predavače i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

 

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nema status redovnog učenika i studenta,
  • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
  • ima završenu srednju školu, kao minimum potrebnih kvalifikacija,
  • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u drvnom sektoru a posebno u sektoru finalne obrade drveta.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Prijava za upis (popunjava se u školi)
  2. Diploma o završenoj srednjoj školi (prednost ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci drvoprerade)
  3. Rodni list
  4. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva.

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostims za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Konkurentna znanja i vješti ne za održiva radna mjesta”.

UPISNI ROK

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

 

PROCEDURA ZA UPIS

Zainteresovana nezaposlena lica će se informisati kod svojih savjetodavaca u Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Prijedor u kancelariji broj 11, kontakt osoba je Nela Lazić, kontakt telefoni su: 052/241-630 i 052/242-751.  Sva lica koja ispunjavaju uslove konkursa biće upućena na upis i dostavu neophodnih dokumenata u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4 (052/242-871) svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog konkursa.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za program osposobljavanja vrši Zavod za zapošljavanje RS – biro Prijedor, komisija Mašinske škole Prijedor i predstavnici poslovnih subjekata koji će učestvovati u realizaciji programa osposobljavanja. Minimalni broj polaznika je 24. Ako se na konkurs prijavi više od 24 kandidata, Komisija će, prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja, iskustva i mogućnosti zapošljavanja po uspješnom završetku programa.

U Prijedoru, 26.09.2018. godine,

Broj:1163/18

                                                                                                                                                 Direktor škole

                                                                                                                                                              Dijana Šobot

 

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.