Javni poziv za prijavu pohađanja obuke specijalista za web programiranje i baze podataka

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD“ u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ objavljuje:

J a v n i   p o z i v

za prijavu pohađanja obuke

specijalista za web programiranje i baze podataka

Obuka se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o.

U okviru projekta, s ciljem podrške zapošljavanju, planirano je osposobljavanje nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja u oblasti informaciono – komunikacionih tehologija (IKT). Ciljna grupa poziva su lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, zainteresovana za sticanje znanja i vještina za zapošljavanje na radnim mjestima vezanim za web orijentisano programiranje i dizajn. Obuka se izvodi u saradnji sa kompanijom LANACO d.o.o. čiji će stručnjaci učestvovati u procesu selekcije kandidata i realizovati obuku.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv nezaposlenim licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke SPECIJALISTA ZA WEB PROGRAMIRANJE I BAZE PODATAKA.

Obuka traje 240 časova, od čega 60% časova će se organizovati u učionici Agencije PREDA, dok bi se 40% nastave (uglavnom teoretski dio) izvodio online. Planirani vremenski period realizacije obuke je maj – oktobar 2018. godine.

Obuke će biti BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad i stručne predavače), uz mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja.

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

  • ima navršenih 18 godina života,
  • nema status redovnog učenika i studenta,
  • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
  • ima završenu srednju školu, kao minimum potrebnih kvalifikacija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Prijava za upis (elektronska verzija dostupna na sajtu Agencije PREDA / štampana verzija dostupna u prostorijama Agencije PREDA),
  2. Kopija diplome o završenoj srednjoj školi (prednost ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci elektrotehnike).
  3. Kopija rodnog lista
  4. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Prijedor, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva.

UPISNI ROK

Javni poziv ostaje otvoren do 21.05.2018. godine

PROCEDURA ZA UPIS

Zainteresovana nezaposlena lica se o ovoj obuci mogu informisati kod svojih savjetodavaca u Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Prijedor u kancelariji broj 11 – kontakt osoba Nela Lazić; kontakt telefoni: 052/241-630 i 052/242-751.  Sva lica koja ispunjavaju uslove konkursa biće upućena na upis i dostavu potrebne dokumentacije u Agenciju PREDA-PD, Aleja kozarskog odreda bb (052/240-411) svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 časova za vrijeme otvorenog konkursa. Dokumentaciju je moguće dostaviti i elektronskim putem na adresu office@preda.rs.ba za vrijeme otvorenog konkursa.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku vrši komisija koju čine predstavnici Zavoda za zapošljavanje RS – biro Prijedor, Agencije PREDA i Lanaco d.o.o. Planirani broj polaznika obuke je 12.

U Prijedoru, 25.04.2018. godine

Broj: 58-04/18

                                                                                                                                                 Direktor

                                                                                                                                               Mišo Reljić

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.