KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Jedna od ključnih oblasti djelovanja Agencije. Mjere i projekti koji se preduzimaju utiču na direktan i indirektan način na lokalnu i regionalnu privredu. Konkurentnost se posmatra u širem smislu, uzimajući u obzir ne samo individualne elemente konkurentnosti (na nivou pojedinačnih preduzeća), nego i prilagođenost lokalnog okvira razvojnim potrebama i zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata. Finansijske i nefinansijske mjere podrške konkurentnosti MSP se realizuju na 3 nivoa: direktna podrška individualnim MSP, direktna podrška djelatnostima od značaja za lokalnu i regionalnu ekonomiju i indirektna podrška kroz izgradnju povoljnog poslovnog okruženja.

Fondacija Prijedor

funkcioniše na principu kreditno-garantnog fonda grada Prijedora, u saradnji sa NLB bankom AD Banja Luka. Lokalnim poslovnim subjektima dostupna je posebna kreditna linija, kroz koju se plasiraju kreditna sredstva pod najpovoljnijim uslovima na tržištu. Agencija PREDA pruža stručne usluge po zahtjevu poslovnih subjekata za obezbjeđenje sredstava iz ove kreditne linije. Više informacija o kreditno-garantnoj liniji grada Prijedora je dostupno je na LINKU

Gradski finansijski podsticaji

se plasiraju lokalnim MSP u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu. Podsticaji se plasiraju na godišnjem nivou za različite poslovne procese, među kojima zapošljavanje ima najveći značaj. Podsticaji za zapošljavanje namjenjeni su poslodavcima koji zapošljavaju nove radnike iz određenih kategorija nezaposlenih lica. Cilj podsticaja za zapošljavanje je dugoročna održivost novostvorenih radnih mjesta. Pored zapošljavanja, podsticaji se plasiraju i za procese uvođenja standarda kvaliteta i različitih vrsta sertifikacije.

Poslovno udruživanje i razvoj klastera

Agencija PREDA pruža logističku i stručnu podršku formalnom i neformalnom udruživanju i saradnji poslovnih subjekata na pitanjima i oblastima od zajedničkog interesa. Dodatno, podrška agencije PREDA podrazumijeva umrežavanje sa relevantnim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama i partnerstvo na domaćim i međunarodnim projektima. U oblasti drvne industrije i industrije namještaja, aktivan je Klaster drvne industrije i industrije namještaja „Drvo-PD“ (www.drvo-pd.com). U oblasti istraživanja, razvoja i primjene novih tehnologija u medicini i zdravstvu, aktivan je RTD Health klaster (www.rtdcluster-health.rs.ba). U cilju povećanja konkurentnosti voćarske proizvodnje, aktivna je poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor (www.kooperativaprijedor.com). Pored formalizovanih poslovnih udruženja i klastera, agencija PREDA podržava i nekoliko neformalnih poslovnih grupa, aktivnih u oblasti metaloprerade i IKT-a.

Centar za istraživanje i inovativnost

radi na promociji i podršci razvoju inovacija u oblastima lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja.

Ključne oblasti djelovanja su:

  • Kreativne industrije,
  • Transfer tehnologija,
  • Razvoj i primjena inovacija u preduzećima i institucijama,
  • Inkubacija start-up inicijativa,
  • Umrežavanje lokalne privrede i naučno-istraživačkih institucija,
  • Jačanje lokalnih kapaciteta i razvoj ljudskih resursa.
Razvoj ljudskih resursa

jedan od najvažnijih elemenata konkurentnosti ekonomije i društva, posebno sa stanovišta zapošljavanja. Ovoj oblasti se pridaje posebna pažnja, a primarno procesima formalnog i neformalnog obrazovanja. Agencija djeluje u partnerstvu sa lokalnim institucijama, uključujući srednje stručne škole i visokoškolske ustanove. Kvalitetno i dostupno stručno obrazovanje, zasnovano na principima cjeloživotnog učenja i partnerstva sa privredom, uz stimulativno okruženje za specijalizaciju i usavršavanje, je preduslov za poboljšanje zapošljivosti i konkurentnosti kadrova. Agencija PREDA pruža podršku lokalnim organizatorima obrazovanja u razvoju stručnih programa osposobljavanja za sticanje kvalifikacija i vještina neophodnih lokalnoj privredi.

Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora

je neformalno tijelo koje čine relevantne institucije i organizacije koje utiču na kretanja na lokalnom tržištu rada. Savjet je osnovan 2014. godine, a čine ga: Grad Prijеdor (Odjеljеnjе za privrеdu i poljoprivrеdu i Odjeljenje za društvene djelatnosti), Zavod za zapošljavanjе RS – filijala Prijеdor, Agеncija PREDA-PD, Područna privrеdna komora Banja Luka – Kancеlarija Prijеdor, Zanatsko-prеduzеtničko udružеnjе Prijеdor, Aktiv dirеktora srеdnjih škola grada Prijеdora, Udružеnjе drvoprеrađivača „Klaster Drvo-PD“, Rеgionalni sindikalni cеntar Prijеdor i Omladinski savjеt grada Prijеdora. Cilj Savjеta je da osigura djеlotvorno i еfikasno približavanjе tržišta rada i obrazovnog sistеma

TRAŽITE POUZDANOG PARTNERA ZA EKONOMKI RAZVOJ?