Osnovne informacije o podsticajima za zapošljavanje i samozapošljavanje

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje RS su raspisali Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po programima zapošljavanja u 2018. godini.

  1. Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa, čija je ukupna vrijednost 5.000.000 KM.

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Program će obuhvatiti zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i za finansiranje ovih lica koristiće se sredstva Zavoda za zapošljavanje. Programom će biti obuhvaćena i zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine iz sljedećih kategorija:

  • mladi,
  • dugoročno nezaposlena lica (lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci),
  • lica koja imaju više od 40 godina starosti. Za finansiranje ovih lica koristiće se sredstva zajma.

Pravo učešća po programu imaju svi poslodavci iz privatnog sektora (pravna lica i preduzetnici) koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju uslove.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 31.12.2018. godine.

  1. Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2018. godini „Zajedno do posla”, čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM.

Programom je predviđeno zapošljavanje 186 lica iz ciljne grupe Programa koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca.

Program sadrži tri komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 50 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 400.000 KM.

II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 56 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 280.000 KM.

III Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 80 lica po 4.000 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 320.000 KM.

Pravo učešća imaju preduzeća, zadruge, preduzetnici, javne ustanove i ostali poslodavci koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

  1. Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredu u 2018. godini, čija je ukupna vrijednost 500.000 KM

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 115 lica iz ciljne grupe Programa i to žena žrtava porodičnog nasilja, žena u ruralnim područjima i lica kojima nedostaje do 3 godine staža osiguranja za sticanje uslova za starosnu penziju (izuzev lica koja koriste pravo uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sticanje uslova za starosnu penziju), koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca.

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 40 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 200.000 KM.

II Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 75 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 300.000 KM.

Pravo učešća imaju poslodavci iz privrede koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

  1. Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2018. godini, čija je ukupna vrijednost  219.380 KM

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje, koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda, kroz sljedeće komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu.

II Komponenta: Finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM po jednom nezaposlenom licu.

Pravo učešća imaju preduzeća, zadruge, javne ustanove i druge institucije, preduzetnici i drugi poslodavci koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

  1. Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini, čija je ukupna vrijednost 5.958.418,08 KM

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci. Programom je obuhvaćeno sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za 909 mladih visokoobrazovanih kadrova sa evidencije Zavoda za zapošljavanje bez radnog iskustva kroz dvije komponente:

I Komponenta: Sufinansiranje 100% iznosa bruto plate za 142 djece poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 9.552,24 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM čiji je bruto iznos 796,02 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 1.356.418,08 KM.

II Komponenta: Sufinansiranje neto plate za 767 lica sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 4.602.000,00 KM.

Pravo učešća imaju svi poslodavci iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava za Komponentu I Programa, a najdalje do 31.12.2018. godine, a za Komponentu II Programa 30 dana od dana objavljivanja.

  1. Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2018. godini, čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente i to:

Komponenta I:

Program dokvalifikacije podrazumijeva sticanje novog znanja u okviru istog zanimanja sa ciljem povećanja nivoa kompetencija a u svrhu zapošljavanja.

Program prekvalifikacije podrazumijeva obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanje radi zapošljavanja. Program obuka namijenjen je teže zapošljivim nezaposlenim licima radi sticanja dodatnih znanja i vještina u cilju unapređenja kompentencija, povećanja konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada. Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavljanje tih aktivnosti. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 3.000 KM.

Komponenta II:

Obuke na zahtjev poslodavaca organizuju se radi sticanja znanja i vještina potrebnih radi obavljanja poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca. Sredstva za obuku po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 1.500 KM.

Pravo učešća imaju poslodavci iz Republike Srpske iz oblasti privrede, koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva. Ograničava se broj lica za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju po jednom poslodavcu i to na maksimalno 30 lica.

Javni poziv za je otvoren 30 dana od dana objavljivanja

Detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje http://www.zzzrs.net/