Podrška podizanju novih zasada voća

grad Prijedor, javni poziv, podsticaj, sredstvaNa osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj 12/17), Odluke o usvajanju Budžeta za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 14/17), Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju Programa “Podrška podizanju novih zasada voća”, broj 02-40-359/18, od 22.02.2018. godine (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj 05/18), gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava po Programu “Podrška podizanju novih zasada voća”

1. OPSI PROGRAMA

Program ima za cilj pružiti podršku poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji su opredjeljeni za obavljanje ili povećanje obima voćarske proizvodnje i koji su u toku 2018. godine izvršili kupovinu sadnica voća.

Programom se omogućava dodjela sredstava u visini od 40 %, od ukupne vrijednosti sadnog materijala, koje ne mogu biti veća od 4.000,00 KM, po jednom korisniku.

Ciljna grupa Programa su proizvođači koji su, u tekućoj godini, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, koji se bave voćarskom proizvodnjom ili imaju namjeru započeti sa istom.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Uslovi koje proizvođači, učesnici Programa, trebaju ispunjavati su:

 1. Da obavljaju voćarsku proizvodnju na teritoriji grada Prijedora;
 2. Da su , u 2018. godini, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva;
 3. Da su u toku 2018. godine izvršili kupovinu i sadnju novih sadnica voća;
 4. Da su po ovom Programu zasadili nove voćnjake,po sljedećim voćnim vrstama:
  • Oras – na minimalnoj površini od 0,3 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 15 kom/0,1 ha;
  • Lješnik – na minimalnoj površini od 0,3 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 50 kom/0,1 ha;
  • Šljiva – na minimalnoj površini od 0,3 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 80 kom/0,1 ha;
  • Kruška – na minimalnoj površini od 0,3 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 100 kom/0,1 ha;
  • Jabuka – na minimalnoj površini od 0,3 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 200 kom/0,1 ha;
  • Višnja – na minimalnoj površini od 0,3 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 80 kom/ 0,1 ha;
  • Vinova loza – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 270 kom/0,1 ha;
  • Malina – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 900 kom/0,1 ha:
  • Jagoda – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 3000 kom/ 0,1ha;
  • Kupina – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 200 kom/0,1 ha;
  • Aronija – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 200 kom/0,1 ha;
  • Borovnica – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od 200 kom/0,1 ha.

3. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju, neophodnu, za ispunjavanje uslova sačinjavaju:

 • prijava na Javni poziv;
 • potvrda o registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz 2018. godine;
 • faktura na ime podnosioca prijave, sa navedenom voćnom vrstom, brojem i cijenom sadnog materijala;
 • uvjerenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala;
 • uvjerenje o sortnoj čistoći proizvođača sadnog materijala;
 • deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje prijava za učešće u Programu je 31.10.2018. godine. Uz prijavu se prilaže dokumentacija propisana Javnim pozivom, kao i dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 2,00 KM. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

5. OSTALE NAPOMENE

Javni poziv se objavljuje u nedjeljniku “Kozarski vjesnik”, na oglasnoj tabli Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, te Internet stranici Grada Prijedora. Za sve dodatne informacije potencijalni korisnici se mogu obratiti Gradskoj upravi Prijedor (kancelarije broj 16 i 19 ili na brojeve telefona: 052/211-400, 245-143, 245-194)

 

Broj: 02-111-359/18

Datum: 14.03.2018.

Gradonačelnik

Milenko Đaković