Savjet za obrazovanje i zapošljavanje u Prijedoru

U sklopu projekta „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“ – DELICE, 5. februara 2014. god. u Agenciji PREDA-PD održan je sastanak na kom je inicirano osnovanje Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje. Sastanku su prisustvovali predstavnici gradske administracije, Zavoda za zapošljavanje RS, Saveza sindikata RS, Regionalnog sindikalnog centra, Klastera DRVO-PD, Zanatsko-preduzetničkog udruženja, Privredne komore  BL-kancelarija Prijedor, Omladinskog savjeta grada Prijedora i Agencije PREDA-PD. Navedene institucije i organizacije bi trebale biti i formalni članovi Savjeta.

Funkcije Savjeta će podrazumijevati savjetodavni rad na usklađivanju upisne politike sa potrebama tržišta rada, predlaganju promjena nastavnih planova i programa, posebno dijela koji se odnosi na razvoj vještina učenika i polaznika. Takođe, Savjet će inicirati i uvođenje novih zanimanja u skladu sa potrebama, radiće na poboljšanju kvaliteta formalnog redovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih kroz jačanje tehničkih kapaciteta škola i usavršavanje profesora za korišćenje novih tehnologija.

Na sastanku su predstavljene i analize koje se odnose na ponudu radne snage. Analize su urađene tako da jasno prikazuju odnos nezaposlenih lica i učenika istih zanimanja, kao i projekcije do 2017. godine. Istraživanje i analiziranje ponude na tržištu rada grada Prijedora će se uraditi u narednom periodu i biće predstavljene na sljedećem sastanku Savjeta.