Zdravstvo, socijalna zaštita i populaciona politika

Uzimajući u obzir da je socijalna i zdravstvena zaštita usmjerena na osiguranje socijalne i zdravstvene sigurnosti građana i njihovih porodica, potrebno je omogućiti sve dostupne mjere i programe podrške koji mogu obezbjediti efektivno djelovanje socijalno-zdravstvno mreže podrške koje doprinose poboljšanju koncepta kvaliteta života.

Sa tog aspekta, Agencija PREDA selektuje i aplicira na programe podrške koji upravo mogu doprinijeti kvaliteti života građana poštujući multidimenzionalnost ove oblasti : projekti podrške pružaocima zdravstvenih usluga bilo da se radi o i nabavci i korištenju specifične medinske opreme i sredstava, unapređenje uslova za život i rad ugroženih i marginalizovanih kategorija društva,bolju društvenu intergaciju te unaprijeđenje zdravstvenog , socijalnog i društvenog statusa marginalizovanih građana , poboljšavanje uslova i socijalnih prilika građana u potrebi.

Naručita pažnja je posvećena aktuelnoj problematici koja se tiče negativnog prirodnog priraštaja i rapidnog starenja društva koja će različitim programima podrške nastojati ublažiti te omogućiti preokret nepovoljnih demografskih tokova. Takođe se nastoji podstaknuti kvalitetna integracija nacionalnih manjina u društvo te promovisati mehanizme i standarde zaštite ljudskih prava kroz analizu i prijedloge poboljšanja stanja.

Oblasti društvenog razvoja:

Obrazovanje
Kultura
Sport
Omladinski
sektor
Socijalna
i zdravstvena
zaštita
Civilno
društvo